Interpretace varhanní hudby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Ve své diplomové práci se chci zabývat dalším tématem, které je pro mě velmi zajímavé a důležité a tím jsou varhany a celkově varhanní hudby a vše co k nim patří. Od historie, výroby, údržby až po samotné hraní. Ve většině předchozích pracích a to nejen na vysoké škole, ale i dříve, se v mých obrazech objevují fragmenty tohoto nástroje (hlavně píšťal, které jsou vlastně nejviditelnější a jejich rozsah určuje velikost celých varhan a je to jejich prazáklad), i když jsem se věnoval zrovna jinému tématu, tyto fragmenty jsem měl nějakou potřebu tam zasadit. Varhany jsou označované jako královský nástroj, jsou největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroj. Právě tu složitost bych chtěl vyjádřit ve svých obrazech, nemyslím tím složitost, jakou mají varhany po technické, stavební stránce, ale hlavně složitost hraní. Potřeba správných kombinací různých rejstříků s různě zabarvenými tóny a nástroji. Střídat manuály se hrou nohami na pedál atd. Tohle všechno je pro mě naprostá fascinace. V této diplomové práci chci zužitkovat témata, které vyšly na povrch mnohdy jako druhotné nebo jsem jim nekladl takový důraz nebo byly hlavním tématem jen např. jeden semestr, ale vlastně i nadále jsem s nimi byť podvědomě stejně pracoval, např . Spodní vrstvy, Vrstvení, Recyklace, Reakce na podklady, atd. Dalo by se říct, že takové varhanní skladby jsou i takové vrstvení, například Bachovy nebo jakékoli fugy, u kterých se postupně přidávají, vrství nové a nové tóny až ve výsledku mnohdy končí u plného rozsahu, které jsou dané varhany schopné podat. Vrstvení, se kterým jsem pracoval již dříve, a vlastně pořád se v mých pracích objevuje, se vlastně stalo nedílnou součástí mých obrazů. Chci v obrazech vyjádřit složitost varhanních skladeb, tak jak na mě působí. A to nejen vrstvením, ale také použitím různých technik, nejen, akrylu. I toho jsem využíval u dřívějších prací, a zkoumal, jak mezi sebou navzájem pracují. Reagoval jsem na různě vytvořené podklady. Varhanní hudbu můžeme považovat za složitou už proto, že to všechno co slyšíme, produkuje jeden člověk. Který musí hrát a obstarávat vše ostatní, co je s tím spojené, kromě snad šlapání měchů. Tato série obrazů ve výsledku nebude vyjadřovat vizuálně, na první pohled nic konkrétního, postupem času jsem se dostal k docela abstraktnímu obrazu. Nechci tím říct, že varhanní hudba je abstraktní, hlavně kdybych mluvil o baroku, nebo klasicismu. Možná v romantismu například F. Liszt a jeho varhanní skladby jsou už natolik složité a úžasně šílené, že bych je mohl považovat za docela abstraktní. Ale právě varhanní hudbu Liszta, kterou obdivuju asi nejvíc, myslím, že jinak než abstraktně vyjádřit nejde. Je to šílená, složitá změť různých, tónů, barev, her s rejstříky, žaluziemi atd. a tohle vše chci vyjádřit na plátně.
In my diploma thesis I want to deal with another topic which is very interesting and important for me and that is organ and organ music in general and everything that belongs to them. From history, production, maintenance to play itself. In most of my previous works, not only at college but also earlier, fragments of this instrument appear in my paintings (mainly whistles, which are actually the most visible and their size determines the size of whole organs and is their precept) even though I have devoted myself on another topic, these fragments I had some need to plant there.  Organs are referred to as the royal instrument, they are the largest and mechanically the most complicated musical instrument. That is the complexity I would like to express in my pictures, I do not mean the complexity of the organ for the technical, construction, but especially the complexity of playing. The need for the right combinations of different registers with differently colored tones and tools. Swap pedal handbooks, etc. This is all about fascination for me.  In this diploma thesis I want to use the themes that appeared on the surface often as secondary or I did not put such emphasis or were the main topic for example only one semester, but in fact I continued to work with them subconsciously in the same way, Layers, Recycling, Reaction to Substrates, etc. It could be said that such organ compositions are such layers as Bach's or any fugues that are gradually being added, layers of new and new tones often result in the the full extent that the organ is able to administer.  The layer I used to work with before, and actually always appears in my works, has actually become an integral part of my paintings. I want to express the complexity of the organ compositions in my paintings, as I do. Not only by layering, but also by using different techniques, not just acrylic. I also used this in my previous work, and examined how they work with each other. I have responded to differently produced backgrounds.  Organ music can be considered complicated because all we hear is produced by one person. Who must play and cater everything else that is associated with it, except perhaps the bells pedaling.  This series of images will not, in the end, express myself visually, at first sight nothing concrete, over time I have come to a pretty abstract image. I do not mean to say that organ music is abstract, especially if I talk about Baroque or Classicism. Maybe in romanticism, for example, F. Liszt and his organ compositions are so complex and terribly crazy that I might consider them quite abstract. But just the organ music of Liszt, which I admire most, I think it is not possible to express it in abstract form. It's a mad, complicated tangle of different, tones, colors, games with registers, blinds, and so on, and I want to express it all on the canvas.
Description
Citation
BAŘÁK, H. Interpretace varhanní hudby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. Dezider Tóth (člen) MgA. Jiří Franta (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO