Isolace, identifikace a charakterizace extremofilů schopných produkce PHA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Predložená diplomová práca sa zameriava na izoláciu a identifikáciu termofilných mikroorganizmov schopných produkcie polyhydroxyalkanoátov (PHA) vo vzorke aktivovaného kalu z čističky odpadových vôd. Z aktivovaného kalu bolo pomocou kultivačných techník a metód molekulárnej biológie vyizolovaných 6 vzoriek, ktoré boli na základe nukleotidových sekvencií génu 16S rRNA bližšie identifikované a zaradené k bakteriálnemu rodu Anoxybacillus. Tieto vzorky obsahovali gén phaC kódujúci PHA syntázu a poskytovali pozitívnu odozvu na detekciu intracelulárnych lipidických štruktúr farbením kolónií Nílskou červeňou. Produkcia PHA s vybranými izolátmi však nebola úspešná. Dôvodom mohlo byť nevyhovujúce produkčné médium či nastavené podmienky produkcie. Pozitívny fenotypový výsledok pri farbení Nílskou červeňou bol zrejme spôsobený produkciou veľkého množstva lipidu poskytujúceho podobnú fluorescenciu ako granule PHA.
This diploma thesis is focused on isolation and identification of thermophilic microorganisms capable of production of polyhydroxyalkanoates (PHA) in the sample of activated sludge from wastewater treatment. 6 culture samples were isolated from activated sludge by means of cultivation technics and methods of molecular biology. They were closer specified by comparing nucleotide sequences of 16S-rRNA gene and assigned to bacterial genus Anoxybacillus. The production of PHA by this genus was not reported in literature so far. Samples were confirmed to contain phaC gene that codes the enzyme PHA-synthase and they also gave a positive response to staining colonies with Nile red, what refers to presence of intracellular lipidic structures. However, the PHA production by isolates was not successful. The reason should be an inappropriate production medium or conditions. The positive phenotype result of Nile red dyeing was probably achieved by production of huge amount of lipids by bacterial cells that provides similar fluorescence than PHA granules.
Description
Citation
VLASÁKOVÁ, T. Isolace, identifikace a charakterizace extremofilů schopných produkce PHA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-05
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Co znamená váš termín, že kolonie byly vysrážené? Jsou buňky v tomto okamžiku živé? doc. Diviš: Kde byl pořízen použitý aktivovaný kal, na co se v čističce používá? Mluvíte o termofilních bakteriích, u klasického aktivovaného kalu se však nepoužívá vyšší teplota, můžete vysvětlit? doc. Španová: Pozor na dodržení molekulární terminologie. Jaké byly použity primery a jaká byla teplota použitého kalu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO