2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 135
 • Item
  Charakterizace korozní odolnosti nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Kotland, Vojtěch; Wasserbauer, Jaromír; Březina, Matěj
  Diplomová práce se zabývá korozní odolností nikl-fosforových povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V teoretické části jsou shrnuty současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé depozici Ni-P povlaků včetně reakcí při níž probíhajících. Dále jsou v teoretické části uvedeny jednotlivé složky obsažené v niklovací lázni a jejich význam. Druhá půlka teoretické části pojednává o korozi a ponorových testech. Na závěr jsou uvedeny rešerše ze současného výzkumu v oblasti ponorových testů. Experimentální část se zabývá jednotlivými kroky předúpravy hořčíkové slitiny a následnou depozicí Ni-P povlaku. Pomocí energiově disperzní spektroskopie bylo určeno prvkové složení Ni-P povlaku i hořčíkové slitiny. Dále jsou v experimentální části popsány pokusy zjišťující ideální tloušťku nízkofosforového povlaku, který ochrání hořčíkovou slitinu před zkorodováním. Diplomová práce je zakončena seznamem ponorový testů a výsledky z nichž vycházejících.
 • Item
  Modifikace polypropylenu reaktivním kompaundováním
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Svítil, Jan; Petrůj, Jaroslav; Kučera, Jaroslav
  V literární rešerši jsou shrnuty dosavadní znalosti o radikálově iniciovaném roubování polypropylenu. Dále obsahuje poznatky ze studií o adamantanu, jeho derivátech a jejich využití v oblasti polymerní chemie. V experimentální části byl připraven modifikovaný polypropylen radikálově iniciovaným roubováním v hnětiči Brabender při teplotách 185 a 195 °C, otáčkách 40/min a reakční době 5 min. Jako iniciátor byl použit 2,5-dimethyl-2,5-bis(terc-butylperoxy)hexan (Trigonox 101) při množstvích 0,2 – 4 hm. %. Pro experimentální část byl zvolen 1-vinyladamantan jako monomer a jeho obsah se pohyboval v rozmezí 0,75 – 2,24 hm. %. U připravených vzorků byla provedena zkouška mechanických vlastností v tahu, zkouška vrubové houževnatosti dle Charpyho a měření indexu toku. Vzorek s obsahem iniciátoru 0,2 hm. % a monomeru 1,4 hm. % vykazoval zvýšenou vrubovou houževnatost o 56,3 %, pevnost o 8,7 %, tažnost o 11,5 % a snížený index toku (230 °C; 2,16 kg) o 29,7 % oproti slepému vzorku. Měření točivého momentu naznačovalo přítomnost roubovacích reakcí, to však nebylo možné dokázat analytickou metodou FTIR, a tak byly navrženy vhodnější metody.
 • Item
  Modifikace polyethylenu reaktivním kompaundováním
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Horkel, Ondřej; Petrůj, Jaroslav; Kučera, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou radikálově iniciované kompaundace polyethylenu 1-vinyladamantanem. Teoretická část se zaměřuje na teorii roubovacích procesů, na problematiku vlivu procesních parametrů na jejich průběh a na vlastnosti použitého monomeru. V části praktické byly navrženy dvě série pokusů, v obou případech byl použit polyethylen LITEN MB 87, jako iniciátor (2,5-dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)hexan) neboli Trigonox 101 a ke stabilizaci byly použity látky označované jako Ionol a Irgafos 168. Pokusy byly prováděny v hnětiči Brabender, teplota byla 180 – 185 °C, doba reakce 5 minut. K vyhodnocení vlastností připravených vzorků byla použita zkouška v tahu, zkouška vrubové houževnatosti Charpy, měření indexu toku taveniny, analýza točivého momentu při hnětení a analýza IR spektra vzorků. Pomocí těchto experimentů bylo zjištěno, že již obsah iniciátoru 2 hm. % způsobuje za těchto podmínek přílišné síťování. Dále bylo zjištěno, že za těchto podmínek provedená modifikace nezlepšuje tahové vlastnosti vzorků, mírně však navyšuje houževnatost. Vliv modifikace na MFI je třeba dále prověřit. FTIR analýzou byla zjištěna přítomnost nezreagovaného monomeru na základě výskytu pásů vinylových skupin.
 • Item
  Příprava a charakterizace polymerních kompozitních systémů s přídavkem grafenu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Zálešáková, Romana; Poláček, Petr; Petruš, Josef
  Cílem této diplomové práce je studium polymerních kompozitních systému s přídavkem grafenu, výroba testovacích těles a stanovení jejich mechanických a termických vlastností. Teoretická část práce se zabývá grafenem, jeho strukturou, přípravou a vlastnostmi. Následně se věnuje jeho funkcionalizaci a derivátům a dále jsou obecně rozebírány polymerní nanokompozity s přídavkem grafenu. Experimentální část se zabývá přípravou vybraných testovacích těles, která byla podrobena tahové a ohybové zkoušce a DMA.
 • Item
  Optimalizace antibakteriálních vlastností polymer-fosfátových kostních výplní
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Grézlová, Veronika; Vojtová, Lucy; Michlovská, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřená na přípravu polymer-fosfátových kostních cementů. Cílem je optimalizovat antibakteriální vlastnosti daného cementu přídavkem selenových nanočástic (SeNPs). V teoretické části práce je popsána charakteristika kosti, vlastnosti fosforečnanu vápenatého (TCP) a jeho polymorfů, použití kostního cementu a antibakteriálních nanočástic v medicíně. Experimentální část se věnuje přípravě vzorků, popisu metod a vyhodnocení vlivu SeNPs na vytvrzování kostního cementu, morfologii, krystalinitu, mechanické, reologické a antibakteriální vlastnosti. Výsledkem je zvýšení injektovatelnosti cementu a zrychlení jeho vytvrzování včetně pozitivního vlivu na mechanické vlastnosti. Antibakteriální vlastnosti vzorků byly testovány použitím diskové i diluční metody, což vedlo k pozitivnímu inhibičnímu účinku SeNP na grampozitivních bakteriích (G+), zejména Staphylococcus aureus a methicillin rezistentní Staphylococcus aureus. Kvantitativní uvolňování SeNP z modifikovaného kostního polymer-fosfátového cementu umožňuje jeho použití jako antibakteriální kostní výplně (například pro léčbu zánětu kostí).