Charakterizace korozní odolnosti nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce se zabývá korozní odolností nikl-fosforových povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V teoretické části jsou shrnuty současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé depozici Ni-P povlaků včetně reakcí při níž probíhajících. Dále jsou v teoretické části uvedeny jednotlivé složky obsažené v niklovací lázni a jejich význam. Druhá půlka teoretické části pojednává o korozi a ponorových testech. Na závěr jsou uvedeny rešerše ze současného výzkumu v oblasti ponorových testů. Experimentální část se zabývá jednotlivými kroky předúpravy hořčíkové slitiny a následnou depozicí Ni-P povlaku. Pomocí energiově disperzní spektroskopie bylo určeno prvkové složení Ni-P povlaku i hořčíkové slitiny. Dále jsou v experimentální části popsány pokusy zjišťující ideální tloušťku nízkofosforového povlaku, který ochrání hořčíkovou slitinu před zkorodováním. Diplomová práce je zakončena seznamem ponorový testů a výsledky z nichž vycházejících.
This master’s thesis is focused on corrosion resistance of nickel-phosphorus coatings on magnesium alloy AZ91. In the theoretical part is summarized current knowledge about magnesium alloys and electroless deposition of Ni-P coatings including ongoing reactions. Theoretical part also lists all substances contained in the nickel bath and their specific use there. In the second half of theoretical part are discussed corrosion and immersion tests. Theoretical part is ended by review aimed towards the research in areas of immersion tests. Experimental part describes individual steps of pretreatment on magnesium alloy and then deposition of the Ni-P coating. Composition and morphology of deposited Ni-P coating and magnesium alloy were studied using energy dispersive spectroscopy. Experiment part also contains list of experiments trying to figure out ideal thickness of low-phosphorus coating which is able to protect magnesium alloy from corrosion. Master’s thesis is ended with the list of immersion tests and results which outcomes from them.
Description
Citation
KOTLAND, V. Charakterizace korozní odolnosti nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-05-31
Defence
Diplomant seznámil ve svém vystoupení členy komise s výsledky své diplomové práci. Dotazy oponenta zodpověděl nesprávně. V diskuzi se členy komise projevoval velmi špatnou znalost řešené problematiky. Komise se ztotožňuje s hodnocením diplomové práce s oponentem vyjádřeným stupněm F. Komise rozhodla, že student dostane nové zadání diplomové práce, které vypracuje během akademického roku 2018/19.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO