Využití nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice. Zmiňuje se v první řadě o konkrétních nízkopotenciálních zdrojích tepla, o jejich rozdělení podle původu a kde se dají takové zdroje nalézt. Další část práce se zabývá technologiemi, využívající nízkopotenciální teplo pro výrobu tepla o vyšší teplotní hladině a pro výrobu elektrické energie. Pojednává se zde o tepelném čerpadlu, regeneračním ohřevu, Stirlingově motoru, solárních kolektorech, Peltierových článcích aj. Dále je o jejich využití v praxi. Poslední kapitola se zabývá nahrazením ohříváku v regeneračním ohřevu ohřevem ze solárních kolektorů. Jedná se tak o využití obnovitelného zdroje energie. Provedou se technické a ekonomické výpočty pro reálnou využitelnost takého záměru.
This bachelor’s thesis deals with low potential heat sources for electrical power generation. It mentions primarily low potential heat sources, their distribution by origin and where you can find such resources. Another part deals with the technology that uses low potential heat to heat production of higher temperature level and power generation. These are discussed here with a heat pump, regenerative heating, Stirling engine, solar collectors, Peltier cells, etc. In addition is to their use in practice. The last chapter deals with the replacement of the heater in the regeneration heating coil from the solar collectors. It is thus the use of renewable energy sources. Carry out technical and economic calculations for the real utility of such a plan.
Description
Citation
DOBIÁŠ, J. Využití nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student odprezentoval bakalářskou práci a odpověděl na otázky z posudků práce. Doc. Matoušek položil otázku: Jak si představujete nízkopotenciální zdroj tepla, do jakých teplot lze považovat zdroj za nízkopotenciální? Doc. Eleschová položila otázku jaká je životnost zařízení? Student na otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO