2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 516
 • Item
  Soutěže v umělé inteligenci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Šafář, Pavel; Honzík, Petr; Hynčica, Tomáš
  Práce se zabývá oborem umělé inteligence a především soutěžemi, které v tomto oboru probíhají nebo probíhaly. Jedná se o soutěže související s obory robotiky, počítačového vidění, komunikace, predikce časových řad a herních programů. Dále je zkoumáno použití neuronové sítě jako nástroje pro řešení problému piškvorek. Neuronová síť zpracovává dané herní situace a nastavuje hodnoty výstupů podle předem naučených vzorů.
 • Item
  Inteligentní systémy hromadného sběru dat v energetických sítích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kretek, František; Mišurec, Jiří; Mlýnek, Petr
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou hromadného sběru dat z energetických sítích. Je zde zahrnuto rozdělení energetických sítí. Principy a funkce přenosových technologií PLC, GSM a GPRS. Požadavky na bezpečnost přenášených dat.
 • Item
  Řízení nástroje robotické ruky operačního robota Da Vinci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Pivoňka, Václav; Sekora, Jiří; Kopečný, Lukáš
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout pohon a vybrat vhodný mikrokontrolér pro řízení pohybů nástroje operačního robota Da Vinci. Dále navrhnout vývojový diagram programu pro mikrokontrolér pro řízení nástroje robotické ruky pomocí servomotorku, obvodové řešení řízení servomotorku mikrokontrolérem. Práce obsahuje také blokové schéma, vývojový diagram programu a návrh obvodového řešení.
 • Item
  Databáze vzorků hluku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Végh, Zoltán; Hudec, Antonín; Špiřík, Jan
  V semestrální práci jsem navrhl systém pro nahrávání akustických signálů, které v tomto případě reprezentoval hluk, a odzkoušel jsem si programové vybavení na zlepšení kvality nahraných vzorků. Tento systém se skládá z několika bloků, jako jsou bloky předspracování signálu, navrhnuté poţadavky na zkvalitnění nahrávek, jako jsou například vzorkovací frekvence a bitové rozlišení. V prvním kroku je třeba stanovit nastavení pro přehrávací zařízení. Potom následuje přepracování signálů jako například filtrace a separace.
 • Item
  Indukčnostní snímače
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Šimberský, Michal; Bejček, Ludvík; Havránek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá indukčnostními snímači. V práci je uvedena historie snímačů, jejich výhody a nevýhody oproti jiným typům snímačů. Jsou zde popsány různé typy indukčnostních snímačů. Každý typ snímače je pak detailně popsán po stránce fyzikálního principu. V práci jsou uvedeny i příklady použití jednotlivých typů v praxi. K demonstraci vlastností a rozdílů indukčnostních snímačů s potlačeným magnetickým polem a indukčnostními snímači oscilátorovými je sestrojen laboratorní přípravek.