Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá kompenzací jalového výkonu na hladinách nízkého i vysokého napětí. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů kompenzace účiníku a na důvody, proč se kompenzace provádí. Je uvedeno základní rozdělení kompenzace. Pozornost je věnována hlavně hrazené kompenzaci, která je v dnešní době často používána z důvodu velkého množství nelineárních zátěží instalovaných u odběratelů. Uvedeny jsou také základní výpočetní vztahy. Dále jsou popsány základní prvky kompenzačních zařízení, kterými jsou kondenzátory, hradící tlumivky, stykače a regulátory jalového výkonu. V praktické části práce je řešena kompenzace účiníku u konkrétního průmyslového odběratele. Je navrženo více variant technické realizace kompenzačních zařízení. Jednotlivé varianty jsou porovnány z technického i ekonomického hlediska.
The work deals with reactive-power compensation (power factor correction = PFC) at low and medium voltage. The theoretical part is focused on explaining the basic concepts of power factor correction and the reasons why the PFC is made. There is stated the basic allocation of PFC. Attention is devoted mainly for detuned PFC, which is nowadays often used because of the large number of nonlinear loads installed by customers. There are listed also the basic computational relations. Moreover, there are described the basic elements of compensation devices, which are capacitors, detuning reactors, contactors and power factor regulators. The practical part is dealt with power factor compensation for a particular industrial customers. There are offered several variants of the technical implementation of the PFC. These various options are compared from both technical and economic terms.
Description
Citation
MIŠINGER, O. Kompenzace jalového výkonu průmyslového odběratele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student náležitě vysvětlil cíle práce, způsob jejich řešení a své dosažené výsledky. Nejasnosti plynoucí z dotazů oponenta student objasnil. Na dotazy komise student reagoval a dle svých znalostí odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO