Proměny architektonického prostoru 20. století Elementární geometrické koncepce tvorby moderního arch.prostoru

Abstract
Disertační práce si klade za cíl přehledně dokumentovat celý nevšedně široký rozsah problematiky týkající se architektonického prostoru, včetně jejího historického vývoje. Práce by měla připomenout základní otázky, které si musíme klást při práci s prostorem a uvést základní způsoby přístupu k tomuto fenoménu a upozornit na jejich význam pro celkovou formulaci architektonického konceptu. Na získaném teoretickém základě by pak měly být objasněny elementární geometrické koncepce užívané v současnosti pro vyjádření různorodých konceptů, nebo geometrií, které se stávají samy základním konceptem architektonického díla. Jsou to koncepce, které zásadním způsobem rozšiřují škálu vyjadřovacích prostředků architektury.
Dissertation aims to clearly document the whole unique wide range of issues relating to the architectural space, including its historical development. Thesis should remind the fundamental questions we have to ask working with space and basic ways to access this phenomenon and to draw attention to their importance for the formulation of the overall architectural concept. The fundamental geometric concepts should be clarified on the theoretical basis, which are currently used for the expression of diverse concepts, or geometry, which are themselves fundamental concept of architectural design. They are concepts that significantly extend the range of expression of architecture.
Description
Citation
SVOBODA, L. Proměny architektonického prostoru 20. století Elementární geometrické koncepce tvorby moderního arch.prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
Defence
Dizertační práce představuje neucelený, avšak tematicky inspirativní vstup do problematiky. Projevuje se nesoulad mezi vypsaným tematem a obsahe, tj. zejména mezi zvolenými dílčími příklady a sledováním hlavních tendencí proměny. Komise doporučuje revizi a dopracování dizertační práce s přihlédnutím k oponentním posudkům a průběhu veřejné rozpravy.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO