Risk Management and Knowledge Management as Critical Success Factors of Sustainability Projects

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-05-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
The paper is focused on the analysis of the key aspects of sustainability projects, namely advanced risk management and project knowledge. These aspects are recommended to the attention of institutions and project managers when designing and executing new projects simultaneously with quality and project status management. The aim of the paper is to point out the critical factors that have recently affected the success of sustainability projects, which is also its contribution. Empirical research focused on the identification of the application level of the post-project phases in project management in the Czech Republic in 2016 and 2017 was performed. The research was performed as qualitative research employing observation and inquiry methods in the form of a controlled semistructured interview. The research identified 21 most common reasons for not executing post-project phases. Ensuring good and efficient progress of post-project phases, in particular by the means of post-implementation system analysis and compilation of a set of improvement suggestions for subsequent project management, forms the practical background for application of knowledge management and project management principles. A case study focused on the application of fuzzy logic in project risk assessment has been elaborated. In practice, current project management requires the application of advanced risk analysis methods that will replace the simple risk values estimated by calculations of separate risk components.
Článek se zaměřuje na analýzu klíčových aspektů projektů udržitelnosti. Jedná se o pokročilé řízení rizik a znalostí projektu. Tyto aspekty doporučují pozornosti institucím a projektovým manažerům při návrhu a realizaci nových projektů současně s řízením kvality a stavu projektu. Hlavním cílem článku je identifikovat kritické faktory úspěchu projektů udržitelnosti, což je současně jeho přínosem. Byl realizován empirický výzkum zaměřený na identifikaci úrovně aplikace po-projektových fází při řízení projektů v České republice v letech 2016 a 2017. Výzkum byl realizován formou kvalitativního výzkumu s využitím metody pozorování a metody dotazování v podobě techniky řízeného polo-strukturovaného rozhovoru. Výzkum identifikoval 21 nejčastějších důvodů, proč se po-projektové fáze nerealizují. Zajistit dobrý a efektivní průběh po-projektových fází, zejména prostřednictvím post-imlementační systémové analýzy a vypracováním souboru návrhů pro zlepšení řízení následných projektů, v praxi představuje východisko pro využívání zásad znalostního management v projektovém řízení. Byla zpracována případová studie zaměřená na aplikaci fuzzy logiky při hodnocení rizik projektu. Současný projektový management v praxi vyžaduje aplikovat pokročilé metody pro analýzu rizik, jež budou nahrazovat prostý odhad celkové hodnoty rizika výpočtem separovaných složek rizika.
Description
Citation
Sustainability. 2018, vol. 10, issue 5, p. 1-13.
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1438
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO