Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii

Abstract
Předložená disertační práce se zabývá možnostmi využití fluidních popílků z tepelných elektráren Hodonín, Ledvice a Tisová v keramické technologii. Pozornost byla zaměřena na oblast výroby keramických obkladových prvků a cihlářství. Fluidní popílek představuje druhotnou surovinu s potenciálním využitím ve stavebnictví. Jeho využití v oblasti pálených staviv zatím nebylo hlouběji zkoumáno. Hlavním úskalím je fakt, že dochází k rozkladu v popílku obsaženého anhydritu a uniká oxid siřičitý. V práci je popsáno chování fluidních popílků při výpalu z hlediska imisí oxidu siřičitého. Jelikož produkce SO2 je kontrolována a existují zákonem stanovené limity, cílem disertační práce bylo mj. nalézt způsob, jak uvolňování oxidu siřičitého ze střepu zamezit. Bylo dokázáno, že přidáním zdroje sodných iontů k fluidnímu popílku dochází výpalem ke tvorbě minerálů hauyne, resp. nosean, jež mají ve své struktuře vázány SO42- ionty, a SO2 ze střepu neuniká. Dále je popsáno chování fluidního popílku při výpalu, jestliže je smíchání se zeminami. Teplota rozkladu anhydritu je nižší cca o 150 – 200 °c nižší než u popílků čistých. V závěru práce je fluidní popílek aplikován pro výrobu za sucha lisovaných keramických obkladových prvků. Fluidní popílky lze využít v keramické výrobě. Nicméně přes relativně zajímavé výsledky je zde celá řada problémů, které je nutno řešit. Stávající práce může sloužit jako zdroj informací pro další rozvoj poznatků.
This thesis is focused on the possibilities of the utilization of the fludized fly ash in ceramic technology, especially in the field of brick manufacturing and ceramic tiles. There were used fly ashes from thermal power plants in Hodonín, Ledvice and Tisová. Fluidized fly ash can be used for manufacturing of building materials. There hasn’t been done extensive research in this area. One of the problem is sulphur dioxide leakage during burning. The work describes the behaviour of fluidized ash during firing. The attention is focused on air pollution of sulphur dioxide. The production of SO2 is controlled so that the aim of the work is to find a way how to avoid leaking. It was proved that addition of sodium ions causes the formation of minerals hauyne and nosean during firing. Also is described the behaviour of the fly ash-soil mixtures. The anhydrite decomposition temperature is lower than in pure fly ash. In the end is fluidized ash applied for the production of dry pressed ceramic tiles. This ash can be used in ceramic technology. However, despite the interesting results there are number of problems that need to be solved.
Description
Citation
KERŠNEROVÁ, L. Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO