Kmitání štíhlých mostních konstrukcí

Abstract
Disertační práce nazvaná Kmitání štíhlých mostních konstrukcí se zabývá porovnáním odezev konstrukcí lávek na různé zatěžovací modely chodců. Konkrétně v praxi běžně používaný model, kde jsou účinky chodců nahrazeny silami působícími v určitém místě na mostní konstrukci a model zohlední zatížení chodci pohybujícími se po mostovce. Výpočty odezev jsou provedeny metodou konečných prvků v programovém prostředí ANSYS. Pro získání extrémních hodnot odezev jsou využity parametrické výpočty pomocí programu OptiSlang. Jsou vyhodnoceny odezvy nejprve na zjednodušených konstrukcí pro zatížení dvěma chodci, dále pak odezvy reálných konstrukcí lávek na zatížení dvěma chodci a čtyřmi dvojicemi chodců. Získané odezvy jsou dále posouzeny z hlediska komfortu chodců při užívání konstrukcí a analyzované pro jaké skupiny chodců jsou ještě kritéria splněna a pro jaké je třeba uvažovat o použití zařízení k redukci kmitání. Dále jsou ukázány možnosti použití a postupu návrhu těchto tlumičů kmitání v různých sestavách na lávkách.
Doctoral thesis called Vibrations of slender bridge structures deals with comparison of constructions’ responses at different load model of pedestrians. Specifically, in practice commonly used model, where there are the effects of pedestrians replaced by forces acting in a certain place on the bridge and other model, which takes into account the load of pedestrians moving along the deck. Calculations of responses are performed by finite element method in program ANSYS. To obtain extreme values of responses It is used parametric calculation using the program OptiSlang. At first responses on the simplified constructions are evaluated for load of two pedestrians, as well as the responses on real bridges for load of two pedestrians and four pairs of pedestrians. Responses are also evaluated in terms of pedestrian’s comfort during use structures and analyzed for what groups of pedestrians are criteria still met and for which it is necessary to consider about use of devices to reduce vibration. Possible applications and design process of the vibration dampers are shown on different configurations on the bridges.
Description
Citation
KIKA, O. Kmitání štíhlých mostních konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO