2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 400
 • Item
  Problematika měřicích a diagnostických metod při provádění revize elektrických zařízení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Porubský, Ondrej; Veselka, František; Mach, Martin
  Bakalárska práca je venovaná revízií elektrického zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 1610. Ďalej sa zameriava na meracie metódy a ich problematiku pri vykonávaní revízie elektrického spotrebiča. Výsledkom práce je vyhotovenie revíznej správy.
 • Item
  Autentizace nulovou znalostí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Bošeľa, Jaroslav; Dzurenda, Petr; Hajný, Jan
  Táto práca sa venuje autentizácií, jej princípom a základným rozdelením. Ďalej sa práca venuje Zero–Knowledge protokolom, teda protokolom s nulovou znalosťou, ich analýzou a základným princípom, pojednáva aj o technológií Bluetooth Low Energy, jej špecifikácie pri prenose základných dát medzi počítačom Raspberry Pi 2 a Android mobilným telefónom. Praktická časť práce sa venuje pokusu o prenos jednoduchých dát medzi Raspberry Pi 2 a Android telefónom.
 • Item
  Simulátory laboratorních modelů kuličky a kmeny v prostředí Control Web
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Chalupa, Petr; Jirgl, Miroslav; Arm, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření programů schopných simulovat a vizualizovat dění na laboratorních modelech třídičky kmenů a dávkování kuliček, na kterých probíhá výuka programovatelných automatů. V první části práce se zabývám programem Control Web. V další části popíši oba modely, jak jejich fyzické zapojení se schématy, tak i požadavky na funkce modelů. V následující části se zabývám popisem tvorby a fungování mnou vytvořených programů. V poslední části se zabývám propojením programů s PLC pomocí sběrnice MODBUS.
 • Item
  Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Suchý, Lukáš; Kolouch, Jaromír; Kubíček, Michal
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout zabezpečovací systém, pro detekci pohybu osob založený na bateriově napájených senzorech připojených k centrální jednotce.
 • Item
  Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Kryška, Vojtěch; Hanák, Pavel; Balík, Miroslav
  Tato bakalá ská práce se zab vá návrhem ochrann ch obvod pro 6-ti kanálov audio zesilova . Vytvo ené obvody zajiö ují filtraci sí ového nap tí, potla ení proudové öpi ky po zapnutí, zpod né p ipojení reproduktor pro eliminaci „lupnutí“, automatické vypnutí p i p eh átí, indikaci poruchov ch stav prost ednictvím LED a probuzení za ízení ze standby reimu. Návrh zohled uje zachování vzájemné odd lení zemí vöech kanál pro eliminaci zemních smy ek.