2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 472
 • Item
  Návrh marketingové strategie vybrané firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kruljacová, Anna; Chlebovský, Vít; Smolíková, Lenka
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie vybranej spoločnosti. Návrh bol realizovaný na základe požiadavok start-up spoločnosti, ktorá sa zaoberá predovšetkým vývojom softvéru, chce expandovať do zahraničia a nemá žiadne skúsenosti s marketingom. V práci je prevedená externá aj interná analýza spoločnosti. Taktiež bola prevedená analýza kľúčových faktorov úspechu a analýza hlavných konkurentov. Interná analýza spoločnosti pozostáva zo 4 P marketingového mixu a SWOT analýzy. Posledná časť práce vyberá vhodnú stratégiu vstupu na zahraničný trh a detailne analyzuje návrhy pre marketingový mix spoločnosti. V práci je taktiež navrhnutý zjednodušený finančný plán. Na konci práce sú zhodnotené prínosy diplomovej práce pre vybranú spoločnosť.
 • Item
  Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Náplavová, Anna; Hanušová, Helena; Pernica, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu vybraného podniku NAVZAS s.r.o. Pomocí stanovených analytických metod zkoumajících interní a externí prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. Současná finanční situace podniku je zhodnocena pomocí Kralickova Quick testu. Na základě provedených analýz jsou v závěru uvedeny návrhy na zlepšení stávající situace firmy na trhu.
 • Item
  Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Pavlová, Kateřina; Bartoš, Vojtěch; Brzák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku finanční výkonnosti společnosti Farmet a.s., a to především s využitím metody benchmarkingu. První část práce tvoří teoretická východiska k dané problematice. Následuje charakteristika vybrané společnosti a její strategická analýza. Hlavní část práce je zaměřena na provedení benchmarkingu, tedy porovnání vybrané společnosti se třemi konkurenty. Závěrem jsou uvedeny dosažené výsledky a doporučení pro společnost.
 • Item
  Využití controllingu v podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Kutišová, Kristýna; Žižlavský, Ondřej; Pavlicová, Iveta
  Tato diplomová práce se zaměřuje na sledování odchylek a využití metody standardních nákladů. Cílem je analýza současného stavu a návrh lepšího využití sledování odchylek ve společnosti, která se zabývá výrobou serverů. Práce je rozdělena na tři hlavní části, kterými jsou část teoretická, analytická a návrhová. Teoretická část se zabývá charakteristikou controllingu, nákladů, metod kalkulace, především metodě standardních nákladů a sledování odchylek. V dalších dvou částech práce je pak provedena analýza současného stavu a v závěru je sestaveno několik vylepšení.
 • Item
  Využití nástrojů projektového managementu pro zavedení nového produktu na trh
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Doležal, Martin; Širáňová, Lenka; Šebestová, Monika
  Diplomová práce pojednává o implementaci nového produktu na trh za využití nástrojů projektového managementu a marketingové strategie. Pro správné zajištění všech fází projektu byla zpracována řada analýz, které poslouží k posouzení proveditelnosti a k efektivní přípravě projektu tak, aby mohl být reálně využit v praxi. Veškeré postupy se opíraly o teoretické poznatky k zajištění vysoké úrovně projektu odpovídající standardům společnosti, pro kterou je návrh zpracován.