Perspective of Use of Antiviral Peptides against Influenza Virus

Abstract
The threat of a worldwide influenza pandemic has greatly increased over the past decade with the emergence of highly virulent avian influenza strains. The increased frequency of drug-resistant influenza strains against currently available antiviral drugs requires urgent development of new strategies for antiviral therapy, too. The research in the field of therapeutic peptides began to develop extensively in the second half of the 20th century. Since then, the mechanisms of action for several peptides and their antiviral prospect received large attention due to the global threat posed by viruses. Here, we discussed the therapeutic properties of peptides used in influenza treatment. Peptides with antiviral activity against influenza can be divided into three main groups. First, entry blocker peptides such as a Flupep that interact with influenza hemagglutinin, block its binding to host cells and prevent viral fusion. Second, several peptides display virucidal activity, disrupting viral envelopes, e.g., Melittin. Finally, a third set of peptides interacts with the viral polymerase complex and act as viral replication inhibitors such as PB1 derived peptides. Here, we present a review of the current literature describing the antiviral activity, mechanism and future therapeutic potential of these influenza antiviral peptides.
Hrozba celosvětové pandemie chřipky výrazně vzrostla oproti minulosti díky vzniku vysoce nakažlivých chřipkových virů ptáků. Zvýšená frekvence chřipkových kmenů rezistentních vůči současným antivioritikům vyžaduje také rozvoj nových strategií pro antivirové terapie. Výzkum v oblasti terapeutických peptidů se začal značně rozvíjet v druhé polovině 20. století. Od té doby, mechanismy působení účinků na několik peptidů a jejich antivirové vyhlídky získaly velkou pozornost díky globání hrozbě představované viry . V této práci jsme diskutovali terapeutické vlastnosti peptidů používaných v léčbě chřikového onemocnění. Peptidy s antivirovou aktivitou proti chřipce mohou být rozděleny do tří hlavních skupin. Za prvé, blokovací peptidy, jako je například Flupep, které vzájemně působní s chřipkovým hemagglutinin, blokují jeho vazbu na hostitelských buňkách a zabraňují virové fúze. Za druhé, některé peptidy zobrazují viroidní aktivitu, přerušují virové obály, například Melittin. Konečnou třetí sada peptidů vzájemně působí s virovými polymerázy komplexy a půsboní jako inhibitory virové replikace, jako je pb1 odvozených peptidů. Prezentujeme zde přehled o současné literatuře popisující antivirovou aktivitu, mechanismus a budoucnost terapeutického potenciálů těchto chřipkových protivirových peptidů.
Description
Citation
VIRUSES-BASEL. 2015, vol. 7, issue 10, p. 5428-5442.
http://www.mdpi.com/1999-4915/7/10/2883
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO