Proměna příměstských venkovských sídel

Abstract
Má práce se zaměřuje na příměstské vesnice (a nepřímo i vesnice vzdálenější větším městským celkům). Zkoumá jejich současnou podobu a historickou proměnu. Většina českých, moravských a slezských venkovských obcí se potýká s vleklými problémy, mezi které patří oslabení jejich primární agrární funkce (a neatraktivita takového způsobu obživy pro mladší generace), změna složení obyvatelstva (odchod původních obyvatel do měst a příchod „chalupářů“), snížená kupní síla vesnice (v důsledku nízkých platů v zemědělství a nedostatku jiných pracovních příležitostí), nedostačující dopravní infrastruktura, nevyjasněné majetkové vztahy, ztráta vlastní identity vinou blízkosti jádrového města a neřízená suburbanizace, která proměňuje vsi i jejich okolí. Důsledkem těchto problémů je pak vylidňování venkova, stárnutí stávajících obyvatel a nepříliš optimistické vyhlídky do budoucnosti. Situace v sousedním Bavorsku je naproti tomu zcela odlišná. Nikdy tu neproběhla kolektivizace a komunistická diktatura nezpřetrhala vztahy obyvatel s půdou a majetky, které patří jejich rodinám po staletí. Mnoho z problémů, které řešíme v České republice, jsou tím prakticky neznámé a vesnice v okolí měst rostou přirozeným způsobem, přičemž si zachovávají původní venkovskou a místní identitu. Kvalitní síť infrastruktury umožňuje větší mobilitu obyvatel a dojíždění za prací na delší vzdálenosti. Zároveň ale žijí právě v místě svého bydliště a hrdě a samozřejmě se účastní tamějšího sociálního života a hlásí se k obci jako takové, nikoli k jádrovému městu. Cílem mé práce je proto snaha o porovnání české a bavorské obce na konkrétních případech ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Na základě získaných poznatků z těchto případů následuje jejich rozbor. Je zde zhodnoceno, které prvky jsou lepší ve kterém systému a také pojednání, zda je možné principy udržitelnosti v Bavorsku užívané, aplikovat také pro udržitelný rozvoj našeho venkova.
The thesis discusses suburban villages (and, indirectly, also villages that are even further away from urban areas), their current character, and their changes over the course of history. Most Bohemian, Moravian and Silesian municipalities struggle with persistent issues, such as the decline of their primarily agrarian function (and the unattractiveness of this lifestyle for the younger generations), changes in demographic composition (the exodus of natives to cities, and their replacement by “weekenders“), the lower purchase power of rural areas (due to lower wages in agriculture and the lack of other job opportunities), insufficient traffic infrastructure, unclear property relations, the loss of their own identity due to the closeness of a core city, and uncontrolled suburbanisation which transforms both villages and their environment. The end effects of these issues are depopulation of rural areas, ageing of current inhabitants and unfavourable prospects for the future. On the other hand, the situation in neighbouring Bavaria seems to be the exact opposite. Bavaria hasn't experienced collectivisation, and a communist dictatorship hasn't cut the ties of local inhabitants towards their lands and properties which have been in their families for centuries. Many issues encountered in the Czech Republic are therefore unknown here, and villages that happen to be near urban areas tend to grow in a natural way while retaining their original rural and local identities. The superior infrastructure network enables better mobility of the populace, which allows the people to commute longer distances. However, they can still spend their time in their actual place of residence, and they often proudly consider themselves a part of the local social life and of the local community – not of the core city. Therefore the goal of the thesis is to compare Czech and Bavarian villages in terms of sustainable development, using specific examples, to analyse which elements are better in which system, and to compare whether it is possible to apply the principles of sustainability which are used in Bavaria to the sustainable development of Czech countryside.
Description
Citation
FERENC, J. Proměna příměstských venkovských sídel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Urbanismus
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO