2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Avantgarda 20.-30. let - Praha a Moskva
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Dofková, Jekaterina; Šlapeta, Vladimír; Kyselka, Mojmír; Urbášková, Hana
  Vztahy mezi českou a ruskou avantgardou nebyly dosud řádně prozkoumány, a proto cílem tohoto výzkumu bylo pochopení skutečných faktů a odhalení „bílých míst“, spojených se svérázným rozvojem avantgardní architektury v Československu a SSSR. Pomoci komparativní a historiografické analýzy, se vytvořila celková více či méně podrobná rekonstrukce dějin meziválečného období, jež byla mnohdy opačně interpretována pod politickým tlakem sovětského režimu. Disertace analyzuje vliv politického režimu na architekturu, určuje reflexi dění v sovětském svazu na názory československých architektů, prostřednictvím svědectví o vzájemných kontaktech, vzájemné kritiky a spolupráci v oblasti architektury. Práce shrnula a přinesla nové informací ohledně českých architektů, již projektovali pro SSSR, nebo rovněž tam působili. Výzkum se zakládá na archivních dokumentech, článcích ve specializovaných soudobých časopisech, polemice mezi českými a ruskými architekty.
 • Item
  Proměna příměstských venkovských sídel
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Ferenc, Jonáš; Koutný, Jan; Kyselka, Mojmír; Šilhánková, Vladimíra; Balabánová, Pavla
  Má práce se zaměřuje na příměstské vesnice (a nepřímo i vesnice vzdálenější větším městským celkům). Zkoumá jejich současnou podobu a historickou proměnu. Většina českých, moravských a slezských venkovských obcí se potýká s vleklými problémy, mezi které patří oslabení jejich primární agrární funkce (a neatraktivita takového způsobu obživy pro mladší generace), změna složení obyvatelstva (odchod původních obyvatel do měst a příchod „chalupářů“), snížená kupní síla vesnice (v důsledku nízkých platů v zemědělství a nedostatku jiných pracovních příležitostí), nedostačující dopravní infrastruktura, nevyjasněné majetkové vztahy, ztráta vlastní identity vinou blízkosti jádrového města a neřízená suburbanizace, která proměňuje vsi i jejich okolí. Důsledkem těchto problémů je pak vylidňování venkova, stárnutí stávajících obyvatel a nepříliš optimistické vyhlídky do budoucnosti. Situace v sousedním Bavorsku je naproti tomu zcela odlišná. Nikdy tu neproběhla kolektivizace a komunistická diktatura nezpřetrhala vztahy obyvatel s půdou a majetky, které patří jejich rodinám po staletí. Mnoho z problémů, které řešíme v České republice, jsou tím prakticky neznámé a vesnice v okolí měst rostou přirozeným způsobem, přičemž si zachovávají původní venkovskou a místní identitu. Kvalitní síť infrastruktury umožňuje větší mobilitu obyvatel a dojíždění za prací na delší vzdálenosti. Zároveň ale žijí právě v místě svého bydliště a hrdě a samozřejmě se účastní tamějšího sociálního života a hlásí se k obci jako takové, nikoli k jádrovému městu. Cílem mé práce je proto snaha o porovnání české a bavorské obce na konkrétních případech ve smyslu trvale udržitelného rozvoje. Na základě získaných poznatků z těchto případů následuje jejich rozbor. Je zde zhodnoceno, které prvky jsou lepší ve kterém systému a také pojednání, zda je možné principy udržitelnosti v Bavorsku užívané, aplikovat také pro udržitelný rozvoj našeho venkova.
 • Item
  Ernst Wiesner, Otto Eisler, André Steiner, Sikmund Kerekes, Max Tintner Neznámé dílo moderních brněnských židovských architektů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Udžan, Rastislav; Pelčák, Petr; Wahla, Ivan; Klenovský, Jaroslav; Valdhansová, Lucie
  Abstrakt V nedávnej dobe sa podarilo objaviť v Izraeli stopu diela významných brnenských medzivojnových architektov Maxa Tintnera a Zikmunda Kerekesa, ktorí prežili II. svetovú vojnu, po ktorej sa do Izraela presídlili. Taktiež sa podarilo nadviazať spojenie s André Steinerom, žijúcim v Atlante, USA a nájsť stopu dokumentácie doposiaľ neznámeho diela Otta Eislera. Cieľom doktorandskej práce je dohľadať materiály vzťahujúce sa k dielu týchto vynikajúcich brnenských architektov a uskutočniť porovnanie ich architektonického diela.
 • Item
  Sídliště Lesná v kontextu času
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Guzdek, Adam; Poslušná, Iva; Rudiš, Viktor; Glosová, Dagmar; Urbášková, Hana
  Brněnské sídliště Lesná se již od dob výstavby v 60. letech řadí mezi nejlépe hodnocená sídliště v Československu. Je to dáno především jeho ideální polohou na jižních svazích kolem přírodní strže a nadčasovým urbanistickým řešením. Sídliště ve své době představovalo také nejdokonalejší realizaci proudového způsobu stavění u nás. Vznikl tím celek, který ještě před nastěhováním prvních obyvatel byl plně funkční a zcela dokončený. Kultivovaný výraz architektury sídliště byl však v poslední době výrazně zasažen nevhodnou revitalizací. Změna vlastnických struktur po listopadových událostech v roce 1989 otevřela také cestu dravosti developerských společností stavět nové bytové domy. Tomu se však původní obyvatelé brání a usilují o památkovou ochranu celého sídliště.
 • Item
  Taktiky pre vidiek, možnosti regulácie: región Kysuce
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Šuška, Milan; Kopáčik, Gabriel; Sopirová, Alžbeta; Löw, Jiří; Koutný, Jan
  Práca definuje hodnoty a kvality vidieckej zástavby a popisuje premeny architektúry a prostredia v regióne Kysuce najmä po roku 1989. Vývoj porovnáva so zahraničnými vidieckymi regiónmi v Európe. Úlohou bolo predstaviť lokálne regulácie zo zahraničia, overiť ich vplyv na podobu vidieka a modernú architektúru. Prá¬ca vysvetľuje zmysel a dôvody architektonických a urbanistických regulácií, overuje legislatívne možnosti ich uplatnenia v predmetnom regióne a navrhuje taktiky vedúci k zvýšeniu stavebnej kultúry v regióne.