2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 134
 • Item
  Redukce šestimocného chromu v cementových pojivech
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Hrubý, Petr; Kalina, Lukáš; Šoukal, František
  Problematika přítomnosti šestimocného chromu v cementových pojivech a možností jeho redukce je, z důvodu toxicity šestimocného chromu a neustálého zpřísňování EU norem, velmi aktuální. Snaha získat cement s koncentrací Cr (VI) pod 2 ppm a udržet tuto hodnotu i během dlouhodobého skladování za současné ekonomické nenáročnosti pro průmyslové užití a bez zhoršení konečných vlastností cementových směsí je hojně studovanou problematikou, pro níž je třeba nalézt vhodné řešení. V této práci byla zkoumána redukční činidla na bázi monohydrátu síranu železnatého v případné kombinaci s dalšími modifikátory. Ke studiu účinnosti redukčních činidel sloužila běžně používaná metoda UV-VIS spektrofotometrie za využití 1,5-difenylkarbazidu jako indikátoru. Byl sledován i vliv přídavku redukčního činidla na mechanické vlastnosti, a to pomocí zkoušky pevnosti v tlaku.
 • Item
  Vedlejší energetické produkty jako surovinová základna budoucnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Marko, Michal; Opravil, Tomáš; Kalina, Lukáš
  Tato práce reaguje na celosvětový problém týkající se hledání alternativních zdrojů nerostných surovin. Práce se zabývá analyzováním vzorků vysokoteplotních a fluidních popílků z produkce elektráren v České republice a následným experimentálním ověřením možnosti separace některých žádoucích složek. Na základě prvkového a fázového složení byla navržena a laboratorně testována možnost separace hliníku, titanu a železa extrakcí do roztoku kyseliny sírové za následného rozdělení těchto složek vhodnými dělícími metodami. Separace vybraných prvků z popílkové matrice byla provedena za laboratorní teploty a následně při teplotě varu použitého rozpouštědla.
 • Item
  Stanovení antibiotik v odpadní vodě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Suková, Petra; Vávrová, Milada; Tulková, Tereza
  V práci je řešena problematika antibiotik, látek používaných k prevenci a léčbě infekčních onemocnění v humánní i veterinární medicíně. Ze skupiny antibiotik byla diskutována aminopenicilinová antibiotika, zejména ampicilin a amoxicilin, které jsou v dnešní době nejčastěji předepisovanými antibiotiky jak v České republice, tak také ve světě. Léčiva se spolu s odpadními vodami dostávají na čistírnu odpadních vod (ČOV), kde však čistírenské procesy neodstraní zcela léčiva z vyčištěné vody. To má za následek, že léčiva mohou pronikat do dalších složek životního prostředí, zejména do povrchové vody a půdy, kde mohou negativně působit na organismy zde žijící. Pro izolaci analytů ze vzorků odpadních vod byla zvolena extrakce tuhou fází (SPE). Pro finální analýzu antibiotik byla použita metoda ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV-VIS detekcí s diodovým polem a také metoda kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Sledovaným analytem izolovaným z odpadní vody byl na základě optimalizace analytických technik vybrán především ampicilin. Analýza odpadní vody byla prováděna celkem po čtyři dny z přítoku a odtoku ČOV Brno-Modřice a ČOV situované v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
 • Item
  Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Hána, Tomáš; Drábiková, Juliána; Tkacz, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou elektrochemické charakterizace tvářené hořčíkové slitiny AZ31, která byla vystavena koroznímu prostředí 0,1 moldm3 roztoku chloridu sodného. Pro vyhodnocení elektrochemických charakteristik jako jsou korozní rychlost, korozní proudová hustota, korozní potenciál a polarizační odpor byly použity metody elektrochemické impedanční spektroskopie a potenciodynamické zkoušky. V teoretické části jsou shrnuty způsoby výroby hořčíkových slitin, vliv legujících prvků na vlastnosti materiálu a typy koroze, které vedou k degradaci materiálu. V experimentální části jsou popsány použité metody, jejich výsledky a nakonec je uvedena diskuze získaných dat a jejich srovnání.
 • Item
  Hodnocení vlastností vápenných malt
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Babíková, Barbora; Opravil, Tomáš; Švec, Jiří
  Práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápenných mált a ich následného využitia v oblasti reštaurátorstva a zachovávania historických pamiatok. Cieľom tejto práce je zostaviť hodnotiaci rad rôznych typov vápenných mált na základe porovnania ich správania pri skúškach charakteristických vlastností a odolnosti. Sledované vlastnosti ako doba tuhnutia, pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu za ohybu, mrazuvzdornosť, reaktivita, obsah voľného vápna a strata hmotnosti žíhaním poukazujú na využiteľnosť danej malty v rôznych podmienkach exteriéru alebo interiéru. Výsledky jednotlivých skúšok sú ďalej spracovávané a vyhodnocované.