Analýza vybraných obsahových látek v extraktu z bezových větviček

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práce se zabývá optimalizací a ověřením podmínek pro separaci proteinů obsažených ve větvičkách bezu černého (Sambucus nigra L.) technikou RP-HPLC. Měření probíhalo na HPLC systému s UV-VIS detektorem. Byla použita kolona Zorbax 300SB-C18 300 o rozměrech 4,6x250 mm a velikosti částic 5 mikronů. V teoretické části jsou popsány vlastnosti a využití bezu černého se zaměřením na proteiny, které obsahuje. Dále je zde uvedena základní charakteristika použité HPLC techniky a možnosti stanovení proteinů. V experimentální části jsou popsány jednotlivé kroky optimalizace HPLC metody prováděné na směsi standardních proteinů a následná aplikace této metody na reálném vzorku. V závěru jsou porovnávány analýzy vzorků odebraných v různém období.
My diploma thesis deals with the optimization and verification of conditions for separation of proteins, which are contained in the twigs of elder (Sambucus nigra L.) using the technique RP-HPLC. The measurements were made with the use of a HPLC system with a UV-VIS detector. Column Zorbax 300SB-C18 300 4,6 x 250 mm and particles the size of 5 microns were used. The theoretical part describes the attributes and usage of elder and especially its proteins. The basic characteristic of the used HPLC technique is introduced. The possibilities of how to identify proteins are described. The practical part demonstrates the individual steps of optimization of the HPLC method applied to the mixture of standard proteins. The application of this method in the real sample is also reported. The final part of the diploma thesis is focused on the comparison of analysed samples taken in different seasons.
Description
Citation
ŠKEŘÍK, J. Analýza vybraných obsahových látek v extraktu z bezových větviček [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-03
Defence
1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse dr. Mikulíková: Proč dochází k úbytku v zimních měsících ? prof. Márová: Praktická aplikace ? Princip pozitivního fungování lektinů ?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO