2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Využití Soft Computingu v rámci řízení objednávkového cyklu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Šustrová, Tereza; Dostál, Petr; Fecenko, Josef; Jurová, Marie; Marček, Dušan
  Dizertační práce se zabývá možnostmi využití pokročilých metod rozhodování Soft Computingu při řízení objednávkového cyklu podniku. Hlavním cílem dizertační práce je navržení modelu umělé neuronové sítě s optimální architekturou pro řízení objednávkového cyklu podniku v rámci řízení dodavatelského řetězce. Vytvořený model bude sloužit v organizaci působící v oblasti obchodního podnikání pro zajištění plynulého materiálového toku. Součástí dizertační práce je rovněž konstrukce a ověření modelu umělé neuronové sítě pro predikci prodeje a srovnání výsledků a vhodnosti použití s běžnými a dosud používanými statistickými metodami. Dále se dizertační práce zabývá nalezením vhodné architektury umělé neuronové sítě pro stanovení velikosti objednávky na základě zadaných vstupů. Ke zpracování modelu bylo využito metod statistického zpracování dat, ekonomického modelování, Soft Computingu a poznatků ohledně stavu vědeckého poznání řešené problematiky z posledních let.
 • Item
  Národní image jako faktor konkurenceschopnosti českých výrobků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Veselá, Jitka; Světlík, Jaroslav; Kita, Jaroslav; Zich, Robert; Nétek, Václav
  Předkládaná dizertační práce se zabývá problematikou národní image a jejího vlivu na zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských výrobců na domácím trhu s vínem. Zákazníky v současné době ovlivňuje mnoho faktorů, které se společnosti snaží využít k získání konkurenční výhody a upevnit tak svoji konkurenční pozici na trhu. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována vymezení hlavního cíle dizertační práce, dále dílčích cílů, prostřednictvím kterých bude hlavního cíle dosaženo. Dále jsou definovány výzkumné předpoklady, které jsou statisticky ověřovány na základě stanovených hypotéz, a v závěru jsou definované metody, které povedou k naplnění hlavního cíle práce. Ty kombinují několik přístupů, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků. Druhá část shrnuje současný pohled odborné literatury na řešenou problematiku. Ten je rozčleněn do tří dílčích celků, přičemž první celek je věnován definici, formování a měření národní image. Druhý celek se zabývá spotřebním chováním, modely spotřebního chování dle tradičního a moderního pojetí i s využitím on-line médií pro ovlivňování zákazníkových postojů. Třetí celek popisuje koncepty konkurenceschopnosti, které jsou v literatuře dostupné. Třetí část práce je výzkumnou částí. Výzkum je prováděn v oblasti zákazníka, výrobců a externích organizací, které se podílejí na zlepšování povědomí tuzemských produktů vinařského průmyslu na domácím trhu. U každé z oblastí jsou v závěru vytyčeny nejdůležitější výsledky, na něž pak navazuje tvorba konceptu konkurenceschopnosti využitelná ve vinařském průmyslu a tvorba modelů fungování komunikace zohledňující specifika trhu s vínem.
 • Item
  Problematika hodnocení lidského kapitálu v českých podnicích
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Meluzínová, Jana; Putnová, Anna; Gregar, Aleš; Myšková, Renáta; Kocmanová, Alena
  Cílem práce je navrhnout a ověřit model řízení zaměřený na hodnocení lidského kapitálu ve vztahu k podnikové výkonnosti ve zvoleném odvětví – bankovní sektor v České republice. Model je sestaven v následujících krocích. Syntézou zjištění vyplývajících z předvýzkumu jsou identifikovány základní oblasti, které jsou významné při řízení výkonnosti lidského kapitálu z hlediska daného sektoru. Určením relevantních proměnných v rámci vybraných oblastí řízení výkonnosti lidského kapitálu. S využitím dotazníkového šetření je určena míra významnosti proměnných. Následně je provedena redukce počtu proměnných za pomoci statistických metod tak, aby byla zachována původní informace. Posledním krokem je předložení návrhu modelu. Následně je model ověřen.
 • Item
  Organizované trhy s průmyslovými kovy v době financializace komoditních trhů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Smolík, Kamil; Rejnuš, Oldřich; Kulhánek, Lumír; Myšková, Renáta; Rozmahel, Petr
  V souvislosti s procesem financializace komoditních trhů, který je charakteristický prudkým nárůstem peněžních prostředků investovaných na komoditních trzích, je diskutována otázka, které faktory v současnosti ovlivňují hodnoty komoditních aktiv. Cílem disertační práce je determinovat a kvantifikovat faktory ovlivňující ceny průmyslových kovů v době financializace komoditních trhů a odvodit model oceňování průmyslových kovů, který by byl schopný generovat signály jejich možného nadhodnocení nebo podhodnocení. V práci jsou zahrnuty neželezné průmyslové kovy obchodované na komoditní burze LME (London Metal Exchange), konkrétně se jedná o hliník, měď, olovo, nikl, cín a zinek. Jedná se zároveň o kovy, které jsou zahrnuty ve většině světových kompozitních komoditních indexů. V disertační práci je analyzován soudobý vývoj na komoditních trzích, závislost mezi burzovními kurzy průmyslových kovů a jejich fundamentálními faktory (zahrnující produkci, spotřebu a zásoby vybraných kovů a širokou škálu makroekonomických determinantů) nebo vztah mezi rizikem a výnosem průmyslových kovů. Po provedení dílčích analýz je za použití metody Boosted Trees vytvořený kompozitní indikátor ocenění u mědi a cínu, který je schopný vysvětlit variabilitu kurzů 3m futures kontraktů mědi za sledované období od 1/2000 do 3/2015 z 94,25% a cínu z 96,79%.
 • Item
  Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Mokhova, Natalia; Zinecker, Marek; Kožená, Marcela; Živělová, Iva; Lace, Natalja
  Náklady vlastního kapitálu, jež jsou ovlivňovány řadou interních a externích činitelů, významným faktorem ovlivňujícím rozhodovací procesy v podnikové sféře. Cílem této disertační práce je na základě primárních a sekundárních dat formulovat původní metodiku řízení nákladů vlastního kapitálu. Zdrojem sekundárních dat je rozsáhlá literární rešerše zahrnující zahraniční a tuzemské vědecké studie a databáze. Primární data, na základě nichž byl zkoumán vztah mezi teoretickými přístupy řízení nákladů vlastního kapitálu a podnikovou praxí, byla získána formou dotazníkového šetření od finančních manažerů působících v podnicích se sídlem na území ČR. Data byla zpracována s využitím statistických metod. Výsledky disertační práce přispívají k hlubšímu porozumění vztahu mezi náklady vlastního kapitálu a jejich determinantů a odhalují rozdíly mezi teorií a manažerskou praxí. Navrhovaná metodika řízení nákladů vlastního kapitálu je určená k použití v podnikové praxi a lze předpokládat její další rozvíjení v rámci navazujících výzkumných aktivit.