UML profil pro modelování komponentových systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá modelováním softwarových komponentových systémů v jazyce UML a rozšíření jazyka UML technikami meta-modelování s využitím technologie UML Profile za účelem vytvoření podpory pro vybraný komponentový systém. Dále se věnuje komponentově orientovanému vývoji. Jádro práce tvoří vytvoření metodologie pro tvorbu UML Profilů a demonstrace tohoto postupu na vybraném komponentovém systému včetně OCL omezení a popisu problémů při vytváření profilu. V práci je také popsána podpora této technologie v dostupných UML CASE nástrojích. Pro účely demonstrace práce obsahuje případovou studii obsahující příklad, který využívá vytvořený UML Profil. Profil je vytvořen v souladu se specifikací UML v2.3, OCL v2.2. Profil a demonstrace samotná využívá software IBM Rational Software Architect ve verzi 8.0.2.
The thesis deals with the modeling of the Component Based Software (CBS) systems in the UML language and with extension of the UML language with using of meta-modeling techniques and with using of the UML Prodile technology. Thesis also deals with Component Based Development (CBD). The main part of this study deals with specifying of methodology for creating of UML Prodiles and with demonstration of this methodology on selected Component System meta-model by creating the profile including the OCL constraints and description of problems with creating of the prodile. Thesis also describes support of the UML Profile technology in existing UML CASE tools. For demonstration purposes thesis contains the case study with example which uses in this work created UML Profile. Profile is created in accordance with specification of UML version 2.3 and OCL in version 2.2. Demonstration is performed and profile itself is created using IBM Rational Software Architect version 8.0.2.
Description
Citation
PAGÁČ, J. UML profil pro modelování komponentových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mária Bieliková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Jaké kroky by bylo potřeba učinit, aby z vytvořeného modelu bylo možné generovat kód aplikace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO