ExFoS 2012

Název: ExFoS 2012 (Expert Forensic Science): XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků

Sestavil: Ing. Jan Schejbal, Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Vydalo: Vysoké učení technické v Brně
Vyšlo: leden 2012
Vydání: první
ISBN: 978-80-214-4412-6

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 35
 • Item
  Klíčové kroky při tvorbě standardizace využití leteckých snímků (dálkového průzkumu země) pro potřeby forenzní ekotechniky: les a dřeviny
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01) Introvičová, Sabina
  Tématem příspěvku je popis zásadních kroků při používání obrazových dat dálkového průzkumu země jako podkladového materiálu při zjišťování skutečností potřebných pro vypracování znaleckého posudku v prostředí Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (FEld). Při řešení otázek zadavatele posudku je nutné využívat všechny dostupné informace o zkoumaném objektu v souladu se systémovou analýzou nutnou k systémovému posuzování stavů a vazeb v prostředí FEld. Z toho vyplývá i nutnost použití dostupných obrazových dat. Obrazová data byla pro potřeby FEld rozdělena do tří kategorií: letecké snímky, data laserového skenování a družicové snímky s uvedením základních charakteristik. Dále bylo navrženo několik kroků pro získávání a vyhodnocování obrazových dat v procesu analyzování podkladových materiálů zkoumaného objektu. Hlavním problémem zůstává skutečnost, že tvorba a zpracování obrazových dat dálkového průzkumu země se dynamicky vyvíjí. Tímto se mění i podmínky, za kterých je možné tato data získávat od subjektů zabývajících se jejich zpracováním.
 • Item
  Analýza indexu konstrukce a vybavení rodinných domů u porovnávací metody uvedené v oceňovacích předpisech
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01) Karabec, Jiří
  Porovnávací metoda dle oceňovacích předpisů je používána od roku 2009 a do současnosti doznala nepatrných změn. Metoda nebyla dosud podrobena hlubší analýze. Článek si klade za cíl analyzovat index konstrukce a vybavení porovnávací metody pro rodinné domy, zaměřit se přitom na jednotlivá kvalitativní pásma a jejich hodnoty. Přirážky a srážky kvalitativních pásem srovnat s ohodnocením konstrukcí a vybavení u nákladové metody uvedené v oceňovacím předpisu. Z provedené analýzy vyplývá, že zásadním faktorem ovlivňujícím cenu rodinného domu jsou svislé konstrukce. Dalšími zásadními faktory jsou vodorovné konstrukce nebo základy, které však u porovnávací metody nejsou hodnoceny. Na stanovenou cenu nemovitosti má rovněž vliv napojení na veřejné sítě, které však srovnávané metody hodnotí rozdílně. Na základě provedené analýzy je rovněž možné navrhnout opatření směřující ke zpřesnění metody stanovování cen nemovitostí porovnávacím způsobem. Navržená opatření by mohla být směřována také autorům oceňovacích předpisů a iniciovat tak úpravu nebo změnu těchto předpisů.
 • Item
  Stanovení hodnoty poplatkového odlovu lovem obhospodařované zvěře pro účely oceňování zvěře
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01) Chrbját, Filip
  V České republice stále neexistuje žádný obecně závazný právní předpis stanovující způsob zjištění hodnoty zvěře. Hodnota poplatkového odlovu je součástí škody na lovem obhospodařované zvěři. Ztrátu možnosti využití poplatkového odlovu lze charakterizovat jako ušlý zisk (lucrum cessans), tedy majetkový prospěch, který by jinak poškozený pravděpodobně dosáhl, kdyby nedošlo ke škodě. Pro účely tvorby návrhu metodiky pro oceňování živé a usmrcené zvěře se hodnota poplatkového odlovu určuje dle ceny obvyklé, vycházející ze současně platných ceníků poplatkových odlovů, především ceníku Lesů České republiky s.p. a Vojenský lesů a statků ČR s.p. Cena obvyklá vyjadřuje cenu v místě a čase obvyklou a může být dosti proměnná. Proto není účelem stanovení hodnoty poplatkového odlovu pro jednotlivé druhy lovem obhospodařované zvěře jako ceny konstantní, ale ceny vycházející z místních poměrů v době jejího oceňování, tj. ve smyslu ceny obvyklé.
 • Item
  Sběr dat pro porovnávací způsob oceňování nemovitostí
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01) Štola, Josef; Daňhel, Petr
  Článek řeší problematiku sběru dat z realitní inzerce, využitelných pro porovnávací způsob oceňování nemovitostí. Zaměřuje se na vlastnosti inzerovaných cen, tzn. co všechno bývá v nabídkové ceně obsaženo, a jak se liší od konečné ceny realizovaného prodeje. V další části řeší článek problematiku využití výpočetní techniky ke sběru surových dat z internetové realitní inzerce a představuje aktuální nabídku softwarů, které se dají k tomuto účelu použít.
 • Item
  Charakteristika 8. lesního vegetačního stupně a současné možnosti jeho hodnocení pomocí funkční diagnostiky
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01) Rychtář, Jan
  Článek řeší problematiku 8. lesního vegetačního stupně v přírodní lesní oblasti 13 – Šumava. Charakterizuje klimatické a stanovištní poměry stanovišť, současná i klimaxová společenstva z pohledu různých klasifikačních systémů. Dále jsou v článku uvedeny možnosti a metody funkční diagnostiky jako zdroje objektivních informací těchto společenstev s prvními měřenými výstupy ze zkoumané oblasti.