Modelový příklad výpočtu výše škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem zrychleného odtoku povrchových vod z povodí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Předmětem příspěvku je modelový příklad výpočtu škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem odlesnění částí území v důsledku stavební činnosti. Jedná se o problematiku navrhování a realizace např. staveb sjezdovek, zimních sportovních areálů nebo dopravních liniových staveb. Modelový příklad výpočtu řeší následující návrhovou situaci: V důsledku odlesnění došlo k snížení retenční schopnosti krajiny a zrychlení odtoku povrchových a podzemních vod z dotčeného území. Změna vodních poměrů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa dotčených stavební činnosti má za následek poškození vodohospodářské funkce lesa, která se projevuje znemožněním přirozené retenční schopnosti lesního ekosystému vázat vodu v krajině. Náhrada škody je stanovena výpočtem na modelovém příkladu, kde je nákladovým způsobem provedeno ocenění zřízení retenční (ochranné) nádrže, která svým náhradním technickým řešením kompenzuje negativní dopad změn vodních poměrů v krajině.
The subject of this paper is a model example of calculating damage (property damage) water on the forest, which was part of the territory due to deforestation due to construction activities. It is a problem of designing and realization such as construction ski slopes, winter sport facilities or transport line structures.Model calculation example addresses the following design situation: As a result of deforestation has been reduced retention capacity and faster runoff surface water and groundwater from the affected area. Changing water conditions on land designated for forestry is concerned construction activity has resulted in water damage to the function of the forest, which is reflected in restraint of natural retention capacity of forest ecosystems to bind water in the landscape. Compensation is determined by calculating a model example, where the cost a manner valuation setting up the retention (defense) reservoir, whose alternative technical solution compensates the negative impact of changes in water regime in the landscape.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 421-431. ISBN 978-80-214-4675-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO