ExFoS 2013

Název: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013

Sestavili: Ing. Jan Schejbal, Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Vydalo: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno
Vyšlo: leden 2013
Vydání: první
ISBN: 978-80-214-4675-5
Texty neprošly odbornou ani jazykovou úpravou, za původnost a správnost příspěvků odpovídají autoři.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 48
 • Item
  Aplikace obrazových dat na příkladech znaleckých posudků z oboru forenzní ekotechniky: les a dřeviny a dalších projektů zabývajících se ohodnocením trvalých porostů
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01) Introvičová, Sabina
  Tématem tohoto příspěvku je porovnání využití leteckých snímků v dosavadní praxi soudních znalců v oboru Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (FEld) s možnostmi, které nabízí současné technologie zpracování obrazových dat. Metoda standardizace použití obrazových materiálů spočívá v nalezení jednotného postupu získávání a zpracování obrazových dat pro jednotlivé typy znaleckých posudků ve smyslu typologie FEld. Vyhodnocování lesních porostů pomocí DPZ je nedestruktivní metoda, kterou je možné použít i v územích se zvláštním statutem ochrany přírody. Kromě jiného skýtá možnosti vyhodnocení zkoumaného objektu, který již v době zadání znaleckého posudku neexistuje.
 • Item
  Vysušování zdiva, sterilizace biotických činitelů pomocí mikrovlnné technologie
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01) Sobotka, Jindřich; Jiroušek, Zdeněk; Šuhajda, Karel
  Mikrovlny jsou elektromagnetickým vlněním o frekvenci od 300 MHz do 300 GHz, což odpovídá vlnovým délkám od 1 m do 1mm. Pro průmyslovou aplikaci je povoleno více frekvencí, nás ale zajímá především frekvence 2 450 MHz o vlnové délce 12,2 cm, kterou využíváme v naších aplikacích. Mikrovlny patří do široké rodiny elektromagnetických vlnění, zahrnující rovněž oblast viditelného světla, které se řídí Maxwellovými rovnicemi. Princip mikrovlnného vysoušení je založen na rozkmitání molekul vody ve hmotě zdiva, vzniku tepla vytvořeného jejich pohybem a třením, přeměny ve vodní páry a následného odvětrání těchto pár. Rozkmitání molekul vody je primárním dějem v tomto procesu. Molekuly vody jsou za těchto podmínek schopny zbavit se svého energetického potenciálu, který je váže na kapiláry ve stavebním materiálu a znemožňuje odpařování.
 • Item
  Revizní znalecký posudek - možný postup znalce na základě analýzy konkrétních revizních posudků - z pohledu forenzní ekotechniky: les a dřeviny
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01) Alexandr, Pavel; Vokurka, Jan
  K zadání revizního znaleckého posudku se soud uchyluje zvláště v případech, kdy se jedná o několik rozporných posudků, nebo předloží-li účastník řízení k důkazu znalecký posudek zpracovaný znalcem mimo řízení s nesouladnými závěry s posudkem znalce ustanoveného soudem v průběhu řízení. Ve většině případů dochází ke značné časové prodlevě od předmětné události, jejíž příčiny má např. revizní posudek stanovit. Příspěvek na základě analýzy revizních znaleckých posudků zobecňuje postupy znalce při jeho vypracovávání v rámci „Bezpečnostní diagnostiky“. Postup hodnocení vychází metodicky z hierarchie systémového zařazení a vazeb v rámci oboru FEld a jeho hlavních subsystémů a posloupnosti přenosu informací. Jsou popsány kritické body, jejichž četnost je závislá zejména na charakteru zadání (středně složitá-složitá), tedy typu znaleckého posudku (TZP) a dále na existenci řešených znaleckých objektů v čase. Příspěvek potvrzuje známou skutečnost, že vypovídací schopnost potřebných stop, relevantních vztahů a kauzalit reálných znaleckých objektů soustavy LES – DŘEVINY – ČLOVĚK, výrazně klesá s časem.
 • Item
  Architektura, budova, prostředí a jejich interakce v závislosti na optimální požadavky na budovy
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01) Adámek, Jiří
  Nákladově optimální úroveň požadavků budov je jedním z důležitých hodnotících faktorů budov. Odborný článek zkoumá aplikaci již známých principů nízkoenergetického stavění ve vztahu energetické náročnosti budovy z hlediska spotřeby energie, energie na větrání, chlazení, technologické zařízení a umělého osvětlení. Snahou odborného článku je stanovit nové principy nejenom v úrovni předprojektové přípravy a projektu, ale získat zpětnou vazbu po dokončení realizace stavby.
 • Item
  Možnosti vyhodnocování a porovnávání dat získaných z kontrolních a srovnávacích ploch (KSP) ve vztahu ke škodám působeným zvěří na lesní porosty
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01) Šafránek, Zbyněk; Matala, Juho
  Příspěvek se zabývá možnostmi vyhodnocování a interpretace dat, která jsou získávána a shromažďována z kontrolních a srovnávacích ploch (KSP). Povinnost zaznamenávání údajů v mladých lesních porostech dle kontrolních a srovnávacích ploch je dána zákonem č. 289/1995 Sb. resp. vyhláškou MZE č. 101/1996 Sb. Tyto plochy má povinoost zřizovat každý vlastník lesa o výměře nad 50 ha. Systém zkusných ploch je složen ze dvou čtvercových ploch o stranách 5 metrů, z nichž jedna je oplocena a druhá nikoliv. V současné době probíhá pouze každoroční sběr dat, ale tyto data už nejsou dále vyhodnocována. Tento příspěvek poukazuje na možnosti vyhodnocování takto získaných dat na příkladu finského národního parku Pisavaara.