XVI. Vědecká konference doktorandů

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 43
 • Item
  Zahusťovanie ako stratégia pre rozvoj satelitov i vidieckych sídiel
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012) Šuška, Milan
  Rural settlements density increasing is known phenomenon in history. This article presents domestic and foreign examples of density increasing, theory, methods and reasons in terms of sustainability. On the other side it shows legislative barriers and conflicts with contemporary social trends. The second part of the article is focused on students’ works in practice on Urbanism II subject, where students tried to increase density in particular area and bring there some added value, too.
 • Item
  Československá architektura po roce 1945: Specifika brněnské poválečné architektury v celorepublikovém kontextu, návaznost na předválečnou architekturu, reakce na nové směry
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012) Vrabelová, Renata
  Obsahem práce je průzkum a studium československé architektury v období od roku 1945 do roku 1975, ve výsledku se zaměřením na specifika brněnské architektury ve sledovaném období. Cílem práce bude zhodnocení brněnské architektury v období třiceti let po 2.světové válce v kontextu architektury socialistického Československa.
 • Item
  Využití dešťové vody v městském prostoru
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012) Šerek, Jiří
  Příspěvek se zabývá problematikou dešťových vod v urbanizovaném prostředí. Cílem práce je specifikovat ohrožení, která přívalové srážky ve městech způsobují. Uvádím několik příkladů, kdy se úspěšně podařilo zavést účelná opatření, obohacující mimo jiné i veřejný prostor. Pozornost bude zaměřena zejména na příklady z Holandska, Německa a USA.
 • Item
  Mikroklima budov ve vztahu k energetické náročnosti – vybraná problematika
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012) Svoboda, Jiří
  Stať pojednává o vztahu technických zařízení v budovách a energetické náročnosti provozu budov s mikroklimatem budov. Rovněž se věnuje popisu nástroje CALC ESD_1_2011, který byl vyvinut za účelem jednoduchého hodnocení energeticky soběstačných domů.
 • Item
  Měřitelnost ekonomických aspektů udržitelného rozvoje sídel
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012) Pavlas, Miroslav
  Tento příspěvek je zaměřen na zkoumání ekonomického mechanismu lokalizace urbanistických funkcí a realizace urbanistických záměrů, jejichž podoba je velmi často určována zájmy soukromých investorů. Nejvhodnějším způsobem pro hodnocení udržitelnosti je definovat a vymezit vhodné indikátory. Tyto indikátory můžeme využít pro posouzení konkrétního urbanistického řešení. Principem takového posouzení je vzájemný vztah mezi veřejným zájmem a ekonomickou efektivností, která vyjadřuje zájem investora. Posouzení záměru je vhodné dát do souvislosti s finančním zdravím města a schopnosti realizovat své investice, vypočtené na základě finančních výsledků za několik po sobě jdoucích období.