Zahusťovanie ako stratégia pre rozvoj satelitov i vidieckych sídiel

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Rural settlements density increasing is known phenomenon in history. This article presents domestic and foreign examples of density increasing, theory, methods and reasons in terms of sustainability. On the other side it shows legislative barriers and conflicts with contemporary social trends. The second part of the article is focused on students’ works in practice on Urbanism II subject, where students tried to increase density in particular area and bring there some added value, too.
Zahusťovanie vidieckych sídiel je v histórií známym javom. Príspevok predstavuje príklady u nás i v zahraničí, teóriu, metódy a dôvody zahusťovania z pohľadu udržateľnosti a na druhej strane legislatívne prekážky a konflikt s trendmi súčasnej spoločnosti. Druhá časť je venovaná študentským prácam z cvičenia z urbanizmu II, na ktorom sa študenti pokúšali zahustiť zástavbu v konkrétnej lokalite a zároveň priniesť do vybraného územia ďalšie pridané hodnoty.
Description
Citation
XVI. Vědecká konference doktorandů: sborník textů. 2012 s. 256-265. ISBN 978-80-214-4463-8
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO