Návrh regulátoru pro MIMO systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou vícerozměrových regulačních obvodů a ukázat jeden z možných způsobů návrhů regulátorů pro tyto obvody. Vlastní práce je rozdělena do dvou kapitol. V první části jsou vysvětleny základní pojmy z problematiky vícerozměrových systémů a odvozeny matice přenosů řízení a poruch. Druhá obsáhlejší část se věnuje návrhu matice diskrétních regulátorů typu PSD. Je zde vysvětlen význam požadavků na řízení (autonomnost a statiská invariantnost) a odvozeny podmínky z nich plynoucí. Na závěr je demonstrována kvalita regulačního děje pomocí přechodových charakteristik.
Objective of the bachelor thesis is to acquaint readers with issue of multiple input and output regulation systems and show one of available methods of controller design for these systems. Thesis is separated into two chapters. In the first part there are explained basic terms from issue multiple input and output regulation systems and deduced matrices of transfers of control and breakdown. Second more extensive part attends to design of matrices of discrete controllers PSD. The meaning of requests for control (autonomicity and static invariantness) and deduced conditionals which follows on these requests is explained here. The quality of regulation via transient characteristics is demonstrated at the end.
Description
Citation
NEVÍDAL, P. Návrh regulátoru pro MIMO systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (předseda) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Student odpověděl na otázky položené oponentem i komisí v pořádku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO