Software pro řízení filtračního zařízení Inteq II

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem předkládané bakalářské práce je vytvořit, implementovat a odladit uživatelskou aplikaci pro řídící sytém experimentálního zařízení INTEQ II. Zařízení INTEQ II je určené pro provádění laboratorních a poloprovozních zkoušek katalytických filtračních materiálů. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru zadání práce se v úvodních kapitolách autor zabývá popisem oživovaného experimentálního zařízení a popisuje principy snižování koncentrací oxidů dusíku (NOx). Následně je čtenáři popsán použitý řídící systém a algoritmy, které posloužily jako zadání pro tvorbu uživatelské aplikace. V praktické části (kap. 6) autor prochází a komentuje vytvořený zdrojový kód uživatelské aplikace, která byla odladěna v laboratořích ústavu procesního inženýrství fakulty strojního inženýrství na VUT v Brně. V závěrečné kapitole (kap. 7)se autor prezentuje výsledky své činnosti a zabývá se omezeními a změnami provedenými oproti původnímu zadání.
Aim of presented bachelor thesis, it was a preparation, implementation and debugging of user application designed for control system of experimental unit INTEQ II. Experimental unit INTEQ II is a technology serving for carrying out laboratory and semi-operational scale testing of catalytic filtration materials. Regarding the interdisciplinary character of thesis, the author threads technological description of experimental unit INTEQ II and also explains the principles of nitrogen oxides (NOx) reduction. Consequently he describes chosen control system and algorithms which served as a specification for user application. In the practical part of thesis, he passes through the source code of the user application and reveals the way he programmed and debugged tasks defined in algorithms. The user application has been implemented, debugged and tested in laboratories of institute of process and environmental engineering at faculty of mechanical engineering at Brno, University of technology. In the chapters on the end the thesis, author presents the results of his effort and comments the changes in the user application that had been done due to restriction of technology itself.
Description
Citation
GROLIG, O. Software pro řízení filtračního zařízení Inteq II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO