Spojování obrazů podle tvaru hran

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací aplikace, která na základě vytvořené množiny dílků „puzzle“ složí dle tvaru jejich hran původní obraz. Tato aplikace je vytvořena pomocí programu Matlab. Práce také popisuje postup při samotném vytvoření databáze dílků z fotografie obrazu složeného puzzle. Blíže se pak zabývá problematikou nalezení charakteristických úseku dílků, jejich segmentací a vhodným popisem. Je zde rozebrán postup výběru typů příznaků a jejich extrakce. Na základě vhodně popsaných segmentovaných částí dílků je navržen a realizován algoritmus jejich porovnávání a sdružování do shluků. Pomocí navržené metody vizualizace je poté zobrazován výsledný obraz složeného puzzle.
This master’s thesis describes the design and implementation of the application that created the basis set pieces "puzzle" according to the shape of the folded edges of the original image. This application is developed using Matlab. The work also describes how to create a database of actual pieces of the puzzle composite photo image. Closer was also focused on finding the characteristic section points, their segmentation and appropriate description. There is dismantled procedure for selecting the types of symptoms and their extraction. On the basis of suitably described pieces of segmented parts is designed and implemented the algorithm of comparing and grouping into clusters. Using the proposed method of visualization is then displayed in the resulting composite picture puzzle.
Description
Citation
GORGOL, M. Spojování obrazů podle tvaru hran [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-11
Defence
Student neobhájil diplomovou práci. Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že předložená práce není napsaná v dostatečném rozsahu, nemá dostatečné odborné pozadí, nebyly splněny všechny body zadání, popř. nelze ověřit jejich splnění a je potřeba ji dopracovat.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO