Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Brno-venkov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Téma diplomové práce Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu – Brno-venkov bylo navrhováno tak, aby byly její výsledky využity v praxi. Toto praktické využití zajišťuje spolupráce s Dopravním inspektorátem Brno-venkov Policie České republiky. Cílem práce je, po důkladné analýze vybraného konkrétního místa, kterým je křižovatka A56 silnic III/42510, III/41619 a III/39528, navrhnout organizační a stavebně technická opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V závěru této práce jsou navržena konkrétní opatření vhodná k realizaci, která mají přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v předmětné křižovatce. Výsledky jsou určeny především pro využití Policií České republiky, příslušným městským úřadem a Správou a údržbou silnic, ale některé dílčí závěry jsou vhodné i k vážnému zamyšlení pro řidiče.
The topic of the diploma work the Analysis of Critical Locations for Road Transport in a Chosen region – Brno-Country was proposed with the aim to use its results in a practice. The practical use is guaranteed by the cooperation with the Traffic Inspectorial Brno-country of the Police of Czech Republic. The aim of the work is to propose organization and constructional-technical measures that will lead to the increasing of the safety of the road transport after careful analysis of a concrete place, which is the crossroad A56 of the roads III/42510, III/41619, and III/39528. In the end of the work are proposed concrete remedies suitable for realization, which will contribute to an increasing to the road transport safety in the subject crossroad. The results are destined in the first for the use the Police of Czech Republic, appropriate City Hall, and Road Board and Service, but some partial conclusions are suitable for a serious consideration of drivers too.
Description
Citation
MAZÁNKOVÁ, M. Analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Brno-venkov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byla analýza kritických míst v silniční dopravě ve vybraném regionu - Brno-venkov. Z jejího přednesu bylo zřejmé, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Diplomantka zodpověděla otázky oponenta a vedoucího závěrečné práce. Rovněž na doplňkové otázky státní zkušební komise odpověděla. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO