Kontejnerové NN/VN rozvodny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Již podle názvu práce je zřejmé, že v této práci se budu zabývat návrhem kontejnerového NN/VN rozvaděče pomocí komponentů od firmy ABB. Tato práce bude po celkovém zhotovení také využívána firmou ABB pro zjednodušení při postupu návrhu jakéhokoli kontejnerového rozvaděče. V práci se budu obecně zabývat jednotlivými produkty, které poté budou v rozvaděči použity. Dále se budu zabývat konkrétním zhotovením rozvaděče, který by měl být vyroben. Rozvaděč bude navrhnut jak pro oddělenou část transformátoru, tak i s transformátorem, který nebude od rozvodny oddělen.
As it is already apparent from a title of my work, I will be engaged in proposal of container VN/NN distributor using components from company ABB. This work will be after final making also used by company ABB to simplify procedure of proposal of any kind of container distributor. In my labor I will be generally deal with individual products, which will after that be used in distributor. Next I will be engaged in particular making of distributor, which should be made. The distributor will be designed for a separate part of the transformer and for a transformer as a unit, which is not separated from substation.
Description
Citation
MARCOL, M. Kontejnerové NN/VN rozvodny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci, která se zabývá problematikou kontejnerových NN/VN rozvoden a seznámil komisi s výsledky své práce. Následně student zodpověděl otázky vyplývající z oponentského posudku práce. Lze konstatovat, že na základě prezentace dosažených výsledků, byly studentem uspokojivě obhájeny i výtky a nedostatky, které jsou uvedeny v jednotlivých posudcích. Student v následné diskuzi objasnil řadu připomínek místopředsedy komise, resp. jednotlivých členů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO