Vliv tvaru výstupní hrany lopatkové mříže na parametry hydraulického stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá možností zjednodušení výpočtu hydraulického stroje díky převedení trojrozměrné geometrie do roviny. Cílem práce je vytvořit úpravy výstupní hrany lopatkové mříže a zjistit jejich vliv na hydraulické parametry stroje.
Master's thesis deals with possibility of simplifying calculation hydraulic machines by converting the three-dimensional geometry in the plane. The aim is to create modifications of a trailng edge and determine their effect of the hydraulic parameterso of the machine.
Description
Citation
POSPÍŠIL, D. Vliv tvaru výstupní hrany lopatkové mříže na parametry hydraulického stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fluidní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Michal Varchola, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen) Ing. Iva Svobodová (člen) Ing. Zdeněk Mišta (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své diplomové práce na téma Vliv tvaru výstupní hrany lopatkové mříže na parametry hydraulického stroje v průběhu cca 10 min. Následně byla komise obeznámena s obsahem posudků vedoucího práce a oponentským posudek. Oponent ve svém posudku uvedl několik připomínek a doplňujících otázek, které student v rámci prezentace práce odpověděl. Následovala rozprava, do které se zapojili všichni členové komise. V rámci obecné rozpravy zazněly následující dotazy: 1. Jakým způsobem by ovlivnilo parametry čerpadla/turbíny ořezání ze sací strany lopatky? 2. Jak souvisela velikost průměru oběžného kola s hydraulickou účinností? 3. Jaký je vliv náběžné hrany na Kármánovu vírovou stezku? Na položené dotazy student odpověděl a míra úspěšnosti a spokojenosti komise s odpověďmi se odráží v celkovém hodnocení obhajoby diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO