Aktivní tlumení hlavy obráběcího stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá vytvářením mechatronického modelu hlavy obráběcího stroje dodané firmou TOSHULIN,a.s. za účelem tlumení vibrací. Mechanická část modelu je zalo-žena na modelování soustavy poddajných těles. Součástky jsou modelovány v MKP programu ANSYS a následně redukovány pomocí Craig-Bamptonovy metody. Soustava pružných těles je vytvářena v MBS programu ADAMS. Model je linearizován a následně redukován. Jako prvek aktivního tlumení využívá linearizovaný model magnetického ložiska. Pro řízení je navržen PID regulátor. V závěru je provedeno porovnání tlumeného a netlumeného modelu.
The master’s thesis deals with building mechatronics model of machine tool head delivered by company TOSHULIN,a.s. for purpose of damping vibration. Mechanical part of the model is based on modeling of system of flexible bodies. Components are modeled in FEM program ANSYS and subsequently reduced using Craig-Bampton method. The system of flexible bo-dies is created in MBS program ADAMS. Model is linearized and subsequently reduced. As a element of active damping is used linearized model of magnetic bearing. For control is desig-ned PID controller. The comparison of damped and undamped model is conducted in the end.
Description
Citation
ŠKÚCI, M. Aktivní tlumení hlavy obráběcího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
V Neveřejné obhajobě student v prezentaci představil svoji diplomovou práci na téma zpracované na základě zadání z technické praxe obráběcích. Po přečtení posudků oponenta a vedoucího diplomové práce odpověděl na dotaz položený oponentem. Po doplňujících otázkách ostatních členů komise bylo celé jeho vystoupení hodnoceno výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO