Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem.

Abstract
Dizertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu silničních nehod, konkrétně metodiku pro řešení střetu vozidla s motocyklem. Jsou zde popsány statistiky dopravních nehod motocyklů, bezpečnostní prvky motocyklů, základní typy střetových poloh mezi vozidlem a motocyklem, návrh metodiky pro řešení dopravních nehod mezi vozidly a motocykly. V práci je proveden soubor různých měření, který slouží k doplnění a zpřesnění vstupních údajů pro analýzu silničních nehod za účasti motocyklů. Práce obsahuje data získaná z měření.
The thesis describes the problems of a complex system for analysis of road accidents, specifically the methodology for solving the collision between vehicle and motorcycle. There are statistics described motorcycle accidents, motorcycle safety features, the basic types of collision positions between vehicles and motorcycles, design methodology for solving with traffic accidents between vehicles and motorcycles. The work is performed a set of different measurements used to supplement and refine the input data for the analysis of road accidents involving motorcycles. The work contains data obtained from measurements.
Description
Citation
SLEPÁNEK, P. Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Soudní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (člen) Ing. František Kropáč, Ph.D. (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-02-09
Defence
Předseda komise představil doktoranda Ing. Petra Slepánka dle předloženého životopisu a jeho publikace. Student zpracoval téma dizertační práce „Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem“. Ve své prezentaci představil doktorand podstatné výsledky dizertační práce. Školitel doktoranda přečetl hodnocení studenta za celý průběh studia. Tři oponenti přečetli své posudky na předloženou dizertační práci. Všechny posudky měly kladné hodnocení, ale oponenti vyžadovali zodpovězení velkého množství otázek uvedených v posudcích. Doktorand nezodpověděl uspokojivě na všechny otázky obsažené v posudcích. Poté se rozproudila diskuze, přičemž Ing. Slepánek nepřesvědčil žádného z členů komise o vědeckém přínosu dizertační práce. Základním nedostatkem je absence komplexního přehledu současného stavu uvedené problematiky. Konkrétní dotazy jsou obsaženy na přiložených lístcích, které se archivují. Doktorand neobhájil svoji dizertační práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO