2012

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 94
 • Item
  LABORARTORY BRNO
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kříž, Petr; Mikulášek, David; Joura, Ivo
  Galerie architektury, umění a designu. Nachází se na brněnské okružní třídě. Nároží křížení ulic Milady Horákové a Koliště. Budova doplňuje linie ulic a zdůrazňuje svůj akcent - nároží, zkosením. Budova galerie vychází z tradičního modelu s ústřední vstupní halou a křídli. Centrální hala situovaná na nároží, svou proměnlivou transparentností vysílá informaci o dění uvnitř a láká potencionální návštěvníky galerie. Dvě postranní křídla jsou dělena na křídlo umělecké s výstavními prostory a na křídlo technické s dílnami a doprovodnými funkcemi.
 • Item
  DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Mikulková, Veronika; Jura, Pavel; Vágner, Lukáš
  Pro řešené území byla zvolena funkce městské knihovny, která v současnosti sídlí v nevyhovujících prostorách, a bytový dům. Budovy svými hmotami dotváří dosud chybějící uliční čáru a reagují na ulice Sokolskou a Poláškovu, které vymezují území z jižní a severní strany. Nové objekty dotváří hranici mezi městským centrem a panelovou zástavbou, vymezují nové městské prostory - náměstí a parkovou zeleň.
 • Item
  DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Trenz, Miloš; Ruller, Ivan; Müller, Zdeněk
  Město Valašské Meziříčí leží v podhůří Moravskoslezských Beskyd, což mu dává specifický architektonický ráz. V jeho urbanistické struktuře jsou patrné historické kořeny, sahající do středověku. Jádro města je vymezeno třemi liniemi – řekou Bečvou, a dvěma důležitými dopravními tepnami, které odkazují na historické souvislosti. Centrum je svým charakterem přímo v kontrastu s okolní, převážně obytnou zástavbou. Dochází tedy k prostorovému konfliktu, který definuje hranici mezi městem a bydlením, hranici mezi „starým a novým“, nebo „velkým a malým“. Na této hranici leží i parcela určená pro návrh. Struktura historického jádra se vůči okolí vymezuje tím, že orientuje veškeré veřejné prostory, hlavní fasády a prvky městského parteru směrem k hlavnímu náměstí. Naopak na druhou stranu se postupně rozsypává. Tento fakt ničí historickou vazbu související s hradbami, které dříve jednoznačně ukončily centrum a umožnily mu tak uchovat si městský, osobitý charakter. Po vybudování gigantických staveb v okolí získává myšlenka „vymezení se“ a uzavření centra opět smysl. Na základě této úvahy je koncipován i návrh. Objekt vyplňuje prostor v jižní části bývalého hradebního okruhu a uzavírá osu, vedoucí pryč z hlavního náměstí. Toto gesto uzavření zdůrazňuje význam historických vazeb a centrální charakter struktury jádra města. Neklade si ambici stát se cílovým bodem, pouze usměrňuje způsob vnímání města, orientuje obyvatele k jeho významnějším prostorům a zamezuje prolínání centra a periferie. Zalomením fasády otočené k centru je stanoven nový pohledový cíl, kterým je výrazný strom ležící v průsečíku okružní ulice vnitřního okruhu bývalých hradeb a pěší komunikace směřující z periferie do centra. Zde je také vymezen nový městský prostor podpořený výškovou gradací hmoty objektu. Nově vzniklá linie tak propojuje centrum s periferií. Nahrazuje původní podchod a dává tak důstojnější možnost vstupu do města, než z podzemí. Objekt má tvar uzavřeného bloku - vymezuje celou parcelu, čímž reflektuje potřebu vybudovat přes celou její plochu podzemní garáže. Nevzniká tak urbanistické klišé a to co je nad terénem odpovídá tomu, co je pod ním. Celý objem je hmotově a provozně rozdělen do tří částí, které ve vazbě na okolí a význam jejich funkce postupně graduje. Touto gradací je dosaženo rozbití velikého objemu a současně naplnění hygienických požadavků. Jednotlivé hmoty od sebe odděluje ortogonální systém komunikačních os tvořený krytými pavlačemi, které se přes celou výšku propisují i na fasádách.
 • Item
  DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Pavolová, Soňa; Ruller, Ivan; Trefil, Zdeněk
  Polyfunkčný objekt s náplňou funkcie vzdelávacej (Pobočka základnej umeleckej školy Valašské Meziŕíčí) a komerčnej funkcie v parteri. Objekt napĺňa i funkciu obytnú.
 • Item
  DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Dočekalová, Pavla; Ruller, Ivan; Trefil, Zdeněk
  Navržený objekt reaguje na komunikační osu vedoucí z náměstí. Ve středu objektu je pasáž, která tuto komunikaci prodlužuje a umožňuje tak průchod z náměstí k sídlišti. Při návrhu musela být zohledněna svažitost terénu. Proto je parter ve dvou úrovních, které jsou propojeny vyrovnávacím schodištěm v místě průchozí pasáže.Výška západní části objektu respektuje výšku sousedícího městského domu. Východní část objektu, která tvoří hranu celého objektu, se svoji výškou přibližuje stávajícím objektům sídlištní zástavby a zapadá tak do výškové siluety části města. Při návrhu byla snaha zachovat stávající vzrostlou zeleň a vytvořit tak příjemné prostředí s místem pro odpočinek v centru města. Není tedy zastavěna celá parcela a roh parteru na severní straně obloukovitě ustupuje a umožňuje tak plynulejší průchod k parku. Hmota vyšších podlaží předstupuje a roh objektu tak dominuje. Sloupy nesoucí předstupující podlaží jsou ve výšce přes jedno a půl podlaží. V jedné linii lemují celou severní fasádu a objekt odlehčují.