Konsolidovaná účetní závěrka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na porovnání aplikovaných metod konsolidace v souvislosti se zhodnocením dopadu jejich rozdílnosti na finanční situaci kapitálově propojených podniků prostřednictvím finanční analýzy. Teoretické poznatky jsou cíleny popsat nejen obecnou charakteristiku konsolidované účetní závěrky a vybraných ukazatelů finanční analýzy, ale také charakterizovat jednotlivé postupové kroky samotné konsolidace. Získané poznatky jsou následně použity v praktické části práce k posouzení dopadu stávající a nově zvolené metody konsolidace v souvislosti s provedením finanční analýzy při aplikaci obou těchto metod. V neposlední řadě je práce zaměřena na vyhodnocení konkrétních výsledků a celkové zhodnocení metod v závislosti na finanční pozici a výkonnosti konsolidovaného celku podniků.
This master’s thesis deals with a comparison of applied methods of consolidation in connection with evaluation of impact of their difference on a financial situation of capitally connected enterprises through a financial analysis. Theoretical background describes fundamental characteristics of a consolidated financial statement and representative indicators of a financial analysis, but also deals with a procedure of a consolidation. In the practical part of the thesis the acquired knowledge is applied on the evaluation of the current and newly chosen method of consolidation in connection with execution of the financial analysis of both methods. The thesis also deals with the assessment of concrete results and complete evaluation of methods in relation to the financial position and performance of the consolidated enterprise.
Description
Citation
BOHUSLAVOVÁ, P. Konsolidovaná účetní závěrka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a finanční řízení podniku
Comittee
Prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-07
Defence
otázky oponenta: odpovězeno Ing. Svirák: Jak mám rozumět rozdělení základního kapitálu v prezentaci? - odpovězeno Ing. Svirák: Matka má sídlo kde? - odpovězeno Prof. Pavelková: Proč jste si vybrala index IN05? - odpovězeno Doc. Fedorová: Mohou si vybrat kterou metodu vyberou? Porovnávala jste výsledky u obou metod? - odpovězeno Doc. Fedorová: Vy kritizujete ekvivaletní metody, kterou společnost používá, ale doporučujete jí pokračovat v této metodě. Proč? - odpovězeno s výhradami Doc. Fedorová: Kolik je vlastníků u dceřiné společnosti 3? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO