Výzkum algoritmů pro zpřesnění výpočtu srážek na základě křížení mikrovlnných spojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Přesný výpočet srážek je je i v moderní době oblastí obsahující řadu výzev. Ačkoli se může zdát, že součané technologie pro srážkový odhad jsou dostatečně přesné, v posledních letech se objevují možnosti, jak srážkový odhad dále doplnit a upřesnit, prostřednictvím tzv. oportunistických metod. Tato práce se zabývá vytvořením nového algoritmu pro rozložení srážkové intenzity v rámci měření srážek prostřednictvím sítě mikrovlnných spojů. Teoretická část práce se zabývá možnými způsoby, podle čeho lze algoritmus vytvořit a jakými způsoby lze přistupovat k výpočtu srážek. Praktická část se nejdříve zabývá vytvořením algoritmu pro lineární rozložení srážkové intenzity ve 2D prostoru podél trasy mikrovlnného spoje, na základě vstupního parametru délky intervalu. Následuje vytvoření a implementace algoritmu pro rozložení srážkové intenzity na základě křížení mikrovlnných spojů.
Even in modern times, the exact rainfall calculation is an area containing a number of challenges. Although it may seem that the combined technologies for rainfall estimation are sufficiently accurate, in recent years there have been opportunities to further complement and refine the rainfall estimation through so-called opportunistic methods. This work deals with the creation of a new algorithm for the distribution of rainfall intensity within the framework of rainfall measurement through a network of microwave links. The theoretical part of the work deals with the possible ways in which the algorithm can be created and in what ways the calculation of rainfall can be approached. The practical part first deals with the creation of an algorithm for the linear distribution of rainfall intensity in 2D space along the route of the microwave link, based on the input parameter of the interval length. This is followed by the creation and implementation of an algorithm for the distribution of rainfall intensity based on the crossing of microwave links.
Description
Citation
VOMOČIL, R. Výzkum algoritmů pro zpřesnění výpočtu srážek na základě křížení mikrovlnných spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Ilgner (člen) Ing. Ján Sláčik (člen) Ing. Kryštof Zeman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-09-05
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: 1. Proč byly algoritmy porovnány pouze z pohledu rychlosti? Existuje i jiná forma porovnání např. % chyba vuči skutečným datům? Bylo by možné např. porovnat algoritmy bez křížení a s křížením tak, že by se vytvořila matice bodů a výsledné hodnoty se porovnaly vůči reálným datům? 2. V praktické části práce jsou porovnávany algoritmy bez křižení a s křížením. Jejich porovnání spočívá v měření času potřebném pro výpočet definovaného segmentu dat. Kolik bylo pro každý měřený bod provodeno měření? Jaký tam byl statistický rozptyl?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO