Generel bezbariérových tras ve městě Jihlava

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato práce se zabývá vypracováním generelu bezbariérových úprav jednotlivých tras ve městě Jihlava. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a jsou v ní popsány prvky a požadavky pro bezbariérové užívání pozemních komunikací. Druhá část je praktická a jsou v ní vytvořeny návrhy na zkvalitnění tras z hlediska bezbariérovosti. V této části jsou také analyzovány povrchy, sklony a stávající úpravy jednotlivých tras.
This thesis deals with the development of a master plan for barrier-free modifications of individual routes in the city of Jihlava. The work is divided into two parts. The first part is theoretical and describes the elements and requirements for barrier-free use of roads. The second part is practical and contains proposals for improving the quality of routes in terms of barrier-free accessibility. This part also analyses the surfaces, gradients and existing treatments of the individual routes.
Description
Citation
NAVRÁTIL, J. Generel bezbariérových tras ve městě Jihlava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marie Rusinová, Ph.D. (člen) Ing. Richard Svoboda, Ph.D. (člen) JUDr. Radka Nevědělová, Ph.D. (člen) Ing. Eva Vítková, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Kotrla (člen) Ing. Tereza Komárková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Tichý (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Studnet během své prezentace bakalářské práce představil město Jihlava, které bylo pro vypracování bakalářské práce zvoleno. Podorbně popsal vybrané úskalí bezbariérových řešení tras. Popsal vybranou trasu městem Jihlava, kde podrobně vytyčil problémová místa. Postupně provedl návrh řešení vytyčených míst, dle platných legislativních předpisů. V závěru své prezentace shrnul nějčastější chyby vyskytující se v současných stavech pozemních komunikcí z hlediska řešení bezbariérovosti. Následovaly dotazy oponenta Ing. Michala Radimského, Ph.D. 1. V historickém jádru centra města využíváte bílou nekontrastní reliéfní dlažbu. Bude mít takové řešení vůbec nějaký přínos? Je dle předpisů přípustné? Dále byly položeny dotazy členů komise. Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - Z jakého důvodu byla zvolen teneto tyb zabarvení dlažby u konkrétního příkladu. - Jak byl tetsován hmatový vjem na konkrétním chodníku? - Jak přesně byly vybrány konkrétní trasy? Ing. Jan Tichý - Byl brán v potaz hmatový vjem u kontrétního typu řešení stávajícího stavu přechodu pro chodce? JUDr. Radka Nevědělová, Ph.D. - Konzultoval jste své závěry s komunitou invalidů? doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - Jak byla vyřešena kanalizace na konkrétním obrázku? - Jak je řešeno odvodnění v konkrétním místě? Ing. Jan Tichý - Jaké prvky jsou určeny pro přechody a pro místa pro přecházení pro nevidomé? Na položené dotazy student odpověděl s váháními. Komise rozhodla, že technické řešení bakalářské práce není vypracováno dostatečně a neodpovídá požadavkům závazných právních předpisů.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO