Studie křižovatky ulic Hodonínská, Revoluční, Květná a Budovatelská v obci Rohatec

Abstract
Bakalářská práce se zabývá úpravou křižovatky ulic Hodonínská, Revoluční, Květná a Budovatelská v obci Rohatec. Současný tvar se jeví jako nevyhovující, a to kvůli problematickému rozhledu z vedlejších místních komunikací na ulici Hodonínská, zejména z ulice Květná, která vede ke kostelu, poště a obecnímu úřadu, a také blízkosti autobusových zastávek na lince Hodonín – Veselí nad Moravou. Cílem této práce je nalezení takové varianty úpravy křižovatky, která umožní vhodnější napojení místních komunikací na komunikaci hlavní a zpřehlednění daného místa.
The bachelor's thesis deals with the improvement of the intersection of Hodonínská, Revoluční, Květná and Budovatelská streets in the village of Rohatec. The current shape appears unsatisfactory, due to the problematic view from secondary local roads to Hodonínská Street, especially from Květná Street, which leads to the church, post office and municipal office, as well as the proximity of bus stops on the Hodonín – Veselí nad Moravou line. The goal of this work is to find a variant of the intersection modification that will allow a more appropriate connection of local roads to the main road and make the given place clearer.
Description
Citation
ŠTEFANČÍK, O. Studie křižovatky ulic Hodonínská, Revoluční, Květná a Budovatelská v obci Rohatec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. (předseda) Ing. Michal Radimský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Matuszková (člen) Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Jakl (člen) Ing. Zdeněk Hegr (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student se ve své bakalářské práci zabýval studií křižovatek několika ulic v obci Rohatec. V prezentaci bakalářské práce seznámil komisi se současným stavem v obci Rohatce, včetně jeho nedostatků a problémových míst. Student pracoval s podkaldy, které si zajistil sám. Součástí BP bylo i provedenéí dopravního průzkumu v zájmové lokalitě. V prezentaci student seznámil komisi s výsledky dopravního průzkumu, včetně vypracování pentlogramů denních intenzit. Během rešerše stávajícího stavu student využil i portál nehody.cdv.cz pro posouzení nehodovosti na řešené křižovatce. Následně student seznámil komisi s jednotlivými variantami návrhu uspořádání křižovatky. Varianta 1 nedoznává žádných významných stavebních úprav. Varianta 2 už počítá s výraznými stavebními úpravami, včetně vybudování autobusových zálivů. Varianta 3 počítá s návrhem miniokružní křižovatky. Na závěr student komisi seznámil s finální zvolenou variantou včetně výhod. Posudky oponenta a vedoucího práce se shodují na vysoké kvalitě projektové dokumentace a na velkých projekčních znalostech studenta. Student byl pochválen za přehlednost jednotlivých příloh. Posudek oponenta studentovi vytkl pouze drobnosti, jako nedostatečné okótovaní některých příloh atd. Závěr obhajoby BP byl věnován dotazům oponenta, na které student odpověděl ku spokojenosti komise. Následná diskuze se zabývala např. zvolenou šířkou zálivu pro BUS, kterou si student obhájil
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO