Vizuální segmentace webových stránek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Knihovna FitLayout nabízí sadu implementovaných metod segmentace webových stránek spolu s řadou nástrojů k jejich vyhodnocení a dalšímu vývoji. Cílem této práce je rozšíření této knihovny o další implementaci již existující metody. Pro splnění tohoto cíle byla zvolena a následně integrována metoda Cormier et al. Věrohodnost její implementace oproti její publikaci byla řádně ověřena. Rovněž bylo provedeno její rozsáhlé vyhodnocení s cílem zjištění jejích vlastností a chování za různých okolností, v jehož rámci byly objeveny nastavení metody, které zlepšují kvalitu jejích výstupů na testovaném vzorku dat až o 9,89 %. Výsledkem této práce je rozšíření knihovny FitLayout o novou metodu segmentace webových stránek, která může být zahrnuta v rámci dalšího výzkumu v této oblasti, který může být založen na výsledcích dosažených v této práci.
The FitLayout library offers a suite of implemented web page segmentation algorithms along with a number of tools for their evaluation and further development. The goal of this thesis is to extend this suite by another of already existing algorithms. To meet this goal, the Cormier et al. algorithm was chosen and integrated into the FitLayout. The plausibility of its implementation against its publication has been duly verified. Its extensive evaluation was also carried out to determine its properties and behaviour under different circumstances, which revealed algorithm settings that improve the quality of its outputs on the tested data sample by up to 9.89 %. As a result of this thesis, the FitLayout library has been extended with a new web page segmentation algorithm, which can be used in further research in this area that can be supported with the results found in this thesis.
Description
Citation
MAŠTERA, F. Vizuální segmentace webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Softwarové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO