2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Integrování společenského života a urbánní prostorové syntaxe
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Al-Ibrahim, Najeh Mohammed Mohammed; Wittmann, Maxmilian; Kyselka, Mojmír; Šilhánková, Vladimíra; Fridrich, Lubor
  Studium prostorové syntaxe a prostorového poznání (vnímání) ukázalo a určilo statistický vztah mezi vlastnostmi prostoru a prostorovým poznáváním (schopnost jednotlivců připomenout a představit si mapu prostoru). Disertační práce zdůrazňuje aspekt prostorového poznávání, který je založen na podobě a kvalitě prostředí. Prezentuje myšlenku, že poznávací mapování jako proces je kulturně vymezený. Jeho výsledky jsou přejímány a filtrovány z prostředí, v němž lidé žijí. To znamená, že mohou vznikat různé výsledky poznávacího mapování a různé výsledky založené na lidských hodnotách. Pokud by se prokázalo, že proces je ovlivněn hodnotami lidí a jejich kulturními návyky, znamenalo by to, že existuje další faktor individuální mentální reprezentace prostoru. Ten zahrnuje aspekty, které pomáhají jednotlivcům získat specifické povědomí o tom, co je pro ně vyhovující prostředí. Cílem disertační práce je analyzovat tento předpoklad zkoumáním vztahu mezi vlastnostmi prostoru a prostorovým poznáváním a prokázat, že rozdíl v kultuře lidí ovlivňuje tento vztah. V práci jsou zodpovězeny dvě klíčové otázky: První - zda existuje souvislost mezi prostorovým vnímáním a satisfakcí lidí z jejich životního prostředí, a druhá - zda taková spokojenost ovlivňuje vztah mezi prostorovým uspořádáním a prostorovým poznáním. Další otázka plynoucí z analýzy zní: Které kulturní hodnoty jsou spojeny s procesem prostorového poznání? Mezi hlavní nástroje a postupy používané v práci patří: software prostorové syntaxe, analýza vlastností prostoru v rámci dvou studijních oblastí - Brno centrum města (Česká Republika) a staré Město Damašek (Sýrie), dotazník zkoumající spokojenost lidí, test prostorového mapování a pozorování chodců. Z analýzy vyplývá: Za prvé - existuje vztah mezi prostorovým poznáním a satisfakcí, za druhé - prostorové poznání má tendenci být ovlivněno nejen strukturou prostoru, ale také způsobem, jakým ho lidé vnímají a jaký mu přisuzují smysl. Práce se snaží celkově objasnit vliv prostorové konfigurace na vztah mezi lidmi a prostorem, zvlášť na vztah mezi prostorovou konfigurací a množstvím lidí v prostoru.
 • Item
  Fotovoltaické články v architektuře
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Bidlová, Jitka; Urbášková, Hana; Kyselka, Mojmír; Budkeová, Branislava; Chybík, Josef
  Stále častěji se setkáváme s instalacemi obnovitelných zdrojů energie. Jedním z nich je přeměna slunečního záření na elektrickou energii ve fotovoltaických článcích. Instalace fotovoltaických systémů do budov a krajiny se stává moderním přístupem k architektuře a urbanismu, čímž vytváří nový architektonický výraz - "solar design", který přináší nejenom energetický profit, ale úspěšně nahrazuje tradiční materiály a jejich užitné vlastnosti.
 • Item
  Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Velek, Jan; Glosová, Dagmar; Koutný, Jan; Rudiš, Viktor; Budkeová, Branislava
  Práce se zabývá formami bydlení a ubytování studentů a jejich vlivem na danou lokalitu.
 • Item
  Průmyslová a vojenská architektura přístavních měst, komparace rekonverze průmyslového a vojenského dědictví
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Remy-Zéphir, Šárka; Zemánková, Helena; Prof.Ing.arch.Peter Vodrážka,PhD.; Hrabec, Josef; Prof.Patrick Dieudonné
  Přístavní města Brest, Lorient a Saint-Nazaire byla díky své strategické pozici na pobřeží Atlantiku zničena bombardováním spojenců během druhé světové války. V poválečném období tato města využila nezbytnost obnovy k radikálním zásahům do městské struktury. Zmíněné historické události byly novou příležitostí jak zlepšit funkčnost města. Také dnes se nabízí nová šance. Vojenské a průmyslové zóny v přístavech, které byly vždy důsledně od měst oddělené, se uvolňují od svých původních aktivit. Města dostávají k dispozici tyto rozlehlé parcely v blízkosti jejich center a ocitají se v situaci, která jim umožňuje prostřednictvím rekonverze, již podruhé v tak krátké historii, přepracovat urbanistickou strukturu středů měst.
 • Item
  Veřejné prostory jako indikátory kvality života města
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Vaďurová, Jana; Šilhánková, Vladimíra; Kyselka, Mojmír; Pondělíček, Michael; Doc.PhDr.Jana Šafránková,CSc.
  Disertační práce je založena na přístupu k plánování a řízení rozvoje měst v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Trvale udržitelné územní plánování a řízení rozvoje měst vyžaduje indikátory pro hodnocení efektivity těchto procesů. Dizertační práce se zabývá hodnocením kvality veřejného prostoru a možnostmi využití popisu kvality veřejného prostoru jako agregovaného indikátoru kvality života města. Práce je zaměřena na výběr indikátoru(ů), které jsou pro hodnocení kvality veřejného prostoru ve vazbě na procesy územního plánování podstatné a na návrh jeho/jejich metodiky,. Na základě analýz dosavadních přístupů a hodnocení veřejných prostorů, byly navrženy indikátory, vyjadřující jeho kvalitu. Základní podmínkou pro navržené indikátory byla snaha o přehlednost a jednoduchost indikátorů i dostupnost dat potřebných pro jejich měření. Součástí práce je jak teoretické navržení metodiky, tak její ověření v praxi. Výsledný skladebný indikátor - "veřejný prostor - indikátor kvality života města" je verifikován na vybraných veřejných prostorách měst České republiky. Kompletní metodika byla odzkoušena na městě Hradec Králové.