2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 40
 • Item
  Analýza, posouzení a ošetření rizik výrobního procesu
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Ďurovcová, Júlia; Hrabová, Kristýna; Balgová, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá riadením rizík vo výrobnom procese spoločnosti Frentech Aerospace, s.r.o.. Na začiatku sa práca venuje teoretickým východiskám s oblasti rizikového manažmentu, riadenia kvality a bezpečnosti. Tieto poznatky boli doplnené o požiadavky na kvalitu a bezpečnosť vychádzajúcich s medzinárodných noriem. Pre správne opatrenie identifikovaných nebezpečenstiev je potrebné dokonalé chápanie hodnoteného systému. Z tohto dôvodu je v práci použitá metóda diagramov priebehu procesu na vizuálne zobrazenie výrobného postupu spoločnosti, spolu s popisom jednotlivých výrobných operácií. Pre identifikovanie príčin poruchových stavov bola vybraná metóda FTA, ktorá poskytla podklady pre záverečnú analýzu spôsobu a následkov porúch. Vďaka systémovému prístupu identifikácie a hodnoteniu rizík, boli vybrané najzávažnejšie riziká procesu. Tie sú v práci opatrená doporučenými preventívnymi návrhmi, ktoré vedú k minimalizácií zistených rizík.
 • Item
  Společné datové prostředí (CDE) v oblasti BIM projektů a realitního inženýrství
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Zatloukalová, Nikola; Kliment, Daniel; Hrdlička, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou společného datového prostředí a vyhodnocuje přínosy jeho použití pro BIM projekty s využitím pro realitní inženýrství. První část práce je zaměřena na nezbytná teoretická východiska. Je důležité nejdříve představit koncepci BIM, jelikož je úzce spjata s hlavním tématem této práce. Závěr první kapitoly se již soustředí na společné datové prostředí. V rámci druhé části této práce, jež se zabývá analýzou současného stavu, dochází k analýze existujících CDE řešení v tuzemsku a zahraničí. Je zhotoveno také dotazníkové šetření zaměřené na tuto problematiku. Kapitola je ukončena shrnutím získaných informací. Poslední kapitola se soustředí na vlastní teoretický návrh platformy CDE včetně ukázky možného uživatelského rozhraní.
 • Item
  Stanovení výše zhodnocení rodinného domu v Uherském Brodě
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Šnajdar, Martin; Klika, Pavel; Sadílek, Augustin
  Tato diplomová práce popisuje vliv prací provedených na rodinném domě a srovnání tohoto vlivu na jeho tržní hodnotu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z odborné literatury a legislativy. Vybrán byl dům ve městě Uherský Brod ve stavu před rekonstrukcí. V praktické části byly vypočítány obvyklé ceny před rekonstrukcí. Byla navržena rekonstrukce domu a vypočítány náklady na stavební práce agregovaným rozpočtem. Pomocí databáze nemovitostí byla stanovena obvyklá cena obdobných nemovitostí po rekonstrukci.
 • Item
  Posouzení zdrojů environmentálních a zdravotních rizik ve vybraném podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Magera, Lukáš; Balgová, Zuzana; Hrabová, Kristýna
  V diplomové práci je řešena problematika posouzení firmy nakládající s nebezpečnými chemickými látkami. V teoretické části byly řešeny právní a metodologické požadavky pro zhodnocení všech možností účinku nebezpečných chemických látek. V praktické části byla provedena analýza a vyhodnocena přijatelnost analyzovaných rizik.
 • Item
  Psychosociální rizika vzniku syndromu vyhoření vedoucích pracovníků jako faktoru ohrožení pro fungování organizace
  (Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, ) Bártová, Aneta; Lauermann, Marek; Kropáčková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá hodnocením psychosociálních rizik a syndromu vyhoření u vedoucích pracovníků. Je rozdělena do tří částí – teoretické, výzkumné a návrhové. Teoretická část je věnována definici a objasnění jednotlivých pojmů. Předmětem výzkumné části je šetření, které je zaměřeno na psychosociální rizika a syndrom vyhoření u vedoucích pracovníků organizací různých sektorů, působících v ČR. Na základě zjištěných výsledků jsou v závěru práce sestaveny návrhy pro redukci zkoumaných rizik a předcházení syndromu vyhoření.