2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 489
 • Item
  Návrh konstrukce robotického hada
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Pollák, Jakub; Hůlka, Tomáš; Lang, Stanislav; Dobrovský, Ladislav
  Táto diplomová práca nadväzuje na autorovu bakalársku prácu „Návrh modelu robotického hada“. Jej cieľom bola simulácia robota vytvoreného z dielcov sady Bioloid a ukážka možných pohybov v simuláciách. Cieľom tejto práce je fyzická konštrukcia daného robota a experimentálne overiť pohyblivosť testovaním na rôznych povrchoch. Prvá časť práce je zameraná na zhrnutie poznatkov biologických hadov a využitie robotických hadov v robotike. V druhej časti je opísaný spôsob riadenia a konštrukcia robotického hada. Posledná časť je zameraná na testovanie limitov a prekonávanie prekážok, z ktorých je vyvodený záver.
 • Item
  Návrh konstrukce robotického hada
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Pollák, Jakub; Hůlka, Tomáš; Lang, Stanislav; Dobrovský, Ladislav
  Táto diplomová práca nadväzuje na autorovu bakalársku prácu „Návrh modelu robotického hada“. Jej cieľom bola simulácia robota vytvoreného z dielcov sady Bioloid a ukážka možných pohybov v simuláciách. Cieľom tejto práce je fyzická konštrukcia daného robota a experimentálne overiť pohyblivosť testovaním na rôznych povrchoch. Prvá časť práce je zameraná na zhrnutie poznatkov biologických hadov a využitie robotických hadov v robotike. V druhej časti je opísaný spôsob riadenia a konštrukcia robotického hada. Posledná časť je zameraná na testovanie limitov a prekonávanie prekážok, z ktorých je vyvodený záver.
 • Item
  Termoregulačního generátor pro malý spalovací kotel
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kováč, Samuel; Jecha, David; Babička Fialová, Dominika
  S rastúcimi požiadavkami na plnosť využitia tepla, ktoré je produkované rastie aj snaha o využitie odpadového tepla. Jednou z možností ako takéto teplo využiť je priama premena tepelnej energie na elektrickú. K tomuto účelu slúži zariadenie nazývané termoelektrický generátor (TEG). V dnešnej dobe sa nachádzajú v skôr stále rozvojovej časti ich existencie. Limitujúcim faktorom je účinnosť doposiaľ známych termoelektrických materiálov. Napriek tomu táto technológia nachádza svoje využitia v praxi. Táto práca sa zaoberá základnými princípmi termoelektrickej premeny, doposiaľ objavenými materiálmi a ich účinnosťou a v neposlednom rade aplikáciou TEG v splyňovacom kotli na kusové drevo. Hlavnom myšlienkou projektu prebiehajúcom v spolupráci VUT a Ecoscroll je vývoj malého spaľovacieho zariadenia, kotla pre domácnosť na drevné palivo s ručným prikladaním, ktorý by spĺňal emisné parametre smernice o Ekodesignu 2009/125/ES, schopného fungovať nezávisle na pripojení ku elektrickej sieti.
 • Item
  Výroba vodíku z odpadů a jeho doprava
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Ženatý, Sebastian; Pavlas, Martin; Brummer, Vladimír
  This master's thesis addresses the issues of the hydrogen economy, encompassing the areas of hydrogen production from waste and terrestrial hydrogen transport, focusing on road and pipeline transportation. The thesis aims not only to present theoretical knowledge in these domains but also to conduct an economic analysis of hydrogen transportation at a specific operation and in the broader context of the Czech Republic.
 • Item
  Dvoutlaký HRSG kotel
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Rajkovič, Jaroslav; Lisý, Martin; Křemínský, Pavel
  Cílem této práce je návrh dvoutlakého kotle na odpadní teplo. Nejprve je zvolena základní koncepce kotle a proveden tepelný výpočet. Následně jsou určeny rozměry spalinového kanálu a detailně dimenzovány teplosměnné plochy. Poté jsou navrženy bubny a veškerá hlavní potrubí kotle a zvoleny materiály. V závěrečné části je určena celková tahová ztráta kotle. Na základě vypočtených hodnot je pak vytvořen dispoziční výkres a 3D model kotle.