2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 282
 • Item
  Studie servisních činnosti vybraného produktu v rámci modulu PLM
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Gálíček, Radomír; Jurová, Marie; Videcká, Zdeňka
  Servisní část životního cyklu výrobku hraje klíčovou roli pro zajištění spokojenosti zákazníků a generování dodatečných výnosů. Cílem této práce bylo shrnout existující poznatky týkající se životního cyklu produktů, poznatky vyplývající z úspěšných implementací v průmyslu a zhodnotit servisní podporu konkrétních produktový řad. Předmětem rozboru současné situace bylo, na základě datové analýzy, formulovat doporučení o prodloužení servisní podpory za účelem zajištění dodatečných výnosů společnosti.
 • Item
  Daňové dopady přeměn obchodních společností
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Hauptmanová, Tatiana; Kopřiva, Jan; Hobza, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá premenami obchodných spoločností a ich dopadmi. Prvá teoretická časť, vymedzuje obchodné spoločnosti, jednotlivé druhy premien a ich aspekty z právneho, účtovného a daňového hľadiska. Praktická časť je zameraná na dva typy premien a to fúziu a rozdelenie. Posledná časť tieto dve premeny zhodnocuje, porovnáva a navrhuje odporúčané kroky.
 • Item
  Návrh koncepce posílení konkurenceschopnosti podniků na trhu interim managementu v České republice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Posolda, Daniel; Bumberová, Veronika; Zich, Robert
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategické koncepce posilující konkurenceschopnost firem poskytujících služby na trhu interim managementu v České republice. Literární rešerše obsahuje zvolený teoretický rámec použitý v následujících částech. Analytická část popisuje situaci na vybraném trhu včetně identifikace výzev, příležitostí a problémů. Navazující návrhová část práce, obsahuje strategickou koncepci konkurenceschopnosti rozpracovanou na úrovni konkurenčních výhod vedoucích k posílení postavení firem na trhu.
 • Item
  Spokojenost zákazníků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Vajsarová, Markéta; Schüller, David; Šimberová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy, ze kterých dále vychází následná analytická část. V analytické části je popsána stávající situace vybrané společnosti, její vnější a vnitřní marketingové prostřední, na tuto část dále navazuje dotazníkové šetření s vyhodnocením zjištěných výsledků. Poslední část diplomové práce se zabývá vlastními návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků.
 • Item
  Návrh konceptu adaptace a školení pro nové zaměstnance v mezinárodní IT společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Grigoryeva, Ekaterina; Konečná, Zdeňka; Treu, Eva
  Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout změny, které jsou žádoucí pro trvalý úspěšný rozvoj organizace v oblastech adaptace a školení. Primární cíl bude dosažen aplikací relevantních návrhů ke zlepšení zjištěných nedostatků adaptačních a školicích aktivit pro nové zaměstnance ve vybrané organizaci. Tato práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol: první se zaměřuje na cíl práce, druhá na teoretické základy, třetí na pozadí společnosti, čtvrtá na analýzu a pátá na navrhované úpravy a modifikace. V poslední kapitole budou prezentovány závěry této práce.