2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 489
 • Item
  Revize a další vývoj kyberfyzikálního měřicího systému pro nástrojová sklíčidla
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Novák, Jiří; Holub, Michal; Hänel, Thomas
  Během obrábění se nástroj zahřívá a v důsledku toho se mění jeho geometrie. Za účelem měření teploty během frézování byl vyvinut sensorický upínač nástrojů. V rámci této bakalářské práce byl tento upínač nástrojů přepracován. Funkce byla rozšířena o měření zrychlení, aby bylo možné měřit vibrace během frézování. Kromě toho jsou použity nové komponenty a jiný standard pro bezdrátový přenos a byla navržena nová konstrukce. Dále byly provedeny pokusy, při nichž byla ověřena funkčnost nového měřícího systému. Odchylka naměřené frekvence vibrací přitom nepřesáhla 2 %. Konečná výroba upínače a integrace měřícího systému do nástrojového držáku nebyla součástí této bakalářské práce.
 • Item
  Biomasa – perspektivní zdroj energie
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Pauk, Marek; Skryja, Pavel; Hudák, Igor
  Práce se zabývá výhodami a nevýhodami záměny kotlů na zemní plyn za kotel na biomasu. Nejprve je uvedena biomasa a možné konstrukce kotlů na biomasu. Poté se zabývá druhy biomasy, a které lze využít pro energetické účely konkrétně pro spalování. Ve výpočtové části je proveden zjednodušený výpočet tepelných ztrát budov a tím i potřebného tepelného výkonu pro příkladové budovy. Je navrhnuto několik možných řešení. Porovnávají se jednotlivá řešení náhrady stávajících kotlů za centrální kotelnu. Dále je bráno v potaz i zachování stávajícího systému s výměnou stávajících kotlů za nové, které spalují biomasu. Následně je porovnána ekonomická stránka všech řešení a návratnost. Na konec jsou popsány ekologické dopady spalování obou paliv na životní prostředí.
 • Item
  Difuzor u automobilového podvozku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kindl, Albert; Rudolf, Pavel; Balko, Marek
  Zlepšení aerodynamických vlastností automobilu může ušetřit spotřebované palivo, navýšit dojezd, či zvýšit jeho rychlost a ovladatelnost. Aby toho bylo dosaženo, jsou automobilům navrhovány aerodynamické úpravy a vylepšení. Cílem této práce je popsat difuzor na automobilovém podvozku. Pozornost je zaměřena především na vliv jeho úhlu divergence na odpor a vztlak. Tyto závislosti jsou zkoumány na zjednodušeném modelu automobilu pomocí CFD simulace v Ansys Fluent. V rešeršní části je rozebráno proudění v difuzoru a jeho ztráty, další významné aerodynamické prvky a význam difuzoru u Formule 1 a u osobních automobilů. Výsledky práce ukazují významný vliv difuzoru na přítlak a odpor vozidla a naznačují důležité postavení tohoto prvku v budoucnosti automobilního průmyslu.
 • Item
  Aktivní redukce šumu zdroje laserového záření pro optickou past
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Gajzler, Vojtěch; Brablc, Martin; Adámek, Roman
  Tato práce se zabývá redukcí šumu laserového zdroje pro zvýšení účinnosti optické pasti. V první části je popsána problematika šumu, způsoby potlačení šumu a řídící deska Red Pitaya. Následující část důkladně popisuje tvorbu programu pomocí Simulinku a Xilinx Vivado. Dále je popsána metoda redukce šumu pomocí PI regulátoru. Závěr práce je věnován vyhodnocení experimentu pro ověření funkčnosti redukce šumu.
 • Item
  Přenos tepla zářením a jeho dopady v běžném životě
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kalus, Petr; Klimeš, Lubomír; Zálešák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem přenosu tepla zářením na život kolem nás. V rámci rešeršní části jsou shrnuty základní zákony a pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky. Dále jsou popsány a analyzovány jevy z běžného života, ve kterých je radiace dominantní. Největší pozornost byla věnována slunečnímu záření a následně skleníkovému efektu spolu s jeho vlivem na globální oteplování. Součástí práce je také postup při výpočtu přenosu tepla zářením mezi dvěma povrchy, na jehož základě byl napsán skript v jazyce Python. Následně byla vytvořena samostatně spustitelná aplikace s vlastním grafickým rozhraním. Závěr práce se zaměřuje na popis procesu tvorby softwaru a ukázce zkušebních příkladů z termomechaniky.