2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 338
 • Item
  Multiagentní systém pro řízení subsystému Smart Home
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Pločica, Peter; Janoušek, Vladimír; Zbořil, František
  V dnešnej dobe sú už technológie nevyhnutnou súčasťou prakticky každého človeka. Rozvoj v oblasti technológií viedol k vzniku inteligentných domácností, známe aj ako Smart Home. Vývoj v odvetví umelej inteligencie zapríčinil vznik multiagentných systémov, ktorými sa táto práca zaoberá. Cieľom tejto práce bolo vytvoriť multiagentný systém na riadenie subsystému Smart Home, čo môže viesť k lepšej kombinácií zariadení od rôznych spoločností a lepšiemu zvládnutiu náročnejších operácií. Práca sa zaoberá problematikou Smart Home, s ktorou súvisí pojem ambientná inteligencia a problematikou multiagentných systémov. Ďalej práca obsahuje návrh tohto systému a podrobný popis jeho implementácie, lepšie povedané agentov v systéme. Nakoniec je overená funkčnosť systému v testoch, ktorých priebeh je v práci znázornený.
 • Item
  Studie vkládání hardwarových trojských koní do procesorů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Šviková, Johana; Růžička, Richard; Šimek, Václav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na specifický aspekt kybernetické bezpečnosti, známý jako hardwarové trojské koně, což jsou zákeřné útoky integrované přímo do elektronických komponent. Práce začíná analýzou architektury a funkce hardwarových trojských koní, zkoumá jejich různé typy a klasifikace, a prozkoumává metody jejich detekce a prevence. Dále se práce věnuje tomu, jak tyto útoky mohou ovlivnit napadená zařízení a jaká závažná bezpečnostní rizika mohou způsobit. Práce obsahuje návrh a implementaci trojského koně pro jednoduchý procesor.
 • Item
  Hraní stolní hry Stratego počítačem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Irovský, Dominik; Zbořil, František; Šátek, Václav
  Tématem této práce je desková hra s neúplnou informací Stratego. Cílem je průzkum a zhodnocení dosavadních řešení hraní počítačem, návrh, implementace a testovaní vlastního řešení hraní počítačem. Pro vlastní řešení byly zvoleny modifikovaný algoritmus Monte Carlo Tree Search, algoritmus alfa-beta a expectimax. Řešení bylo realizováno jako konzolová aplikace s možností rozšíření. Funkcionalita implementace byla validována a otestována pomocí experimentů. Efektivita výsledného algoritmu byla uspokojivá
 • Item
  Webová aplikace výuky hry na kytaru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Mikota, Michal; Szőke, Igor; Černocký, Jan
  Nástroje na výučbu hudobných nástrojov sú tu s nami už stovky rokov a podobne, ako všetko ostatné sa postupne prispôsobovali súčasnej dobe. Veľký počet týchto aplikácií je však príliš zložitý, mätúci a vo všeobecnosti pre ich používateľov užívateľsky neprívetivý. Zároveň sa nájde iba zopár aplikácií, ktoré majú implementovanú funkciu zisťovania hraného tónu hráčom v reálnom čase, čo je pre začínajúcich a mierne pokročilých gitaristov veľmi žiadúce a potrebné. Táto bakalárska práca ukazuje a vysvetľuje implementáciu jednotlivých nástrojov potrebných na výučbu pomocou techník detekcie dominantnej frekvencie a filtrovania nežiaducich zvukových artefaktov pomocou algoritmu z oblasti konvolučných neurónových sietí. Zároveň je cieľom sa zamerať na robustnosť algoritmu, tj. dokáže detekovať a určiť hraný tón na gitare aj v hlučnom prostredí. Jednotlivé nástroje vytvorené v rámci tejto aplikácie využívajú tento algoritmus a v kombinácii s jednoduchým používateľským rozhraním poskytujú možnosť vhodnej alternatívy na výúčbu gitarovej hry.
 • Item
  Detekce tramvaje ve videu pomocí neuronových sítí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Golda, Vojtěch; Dyk, Tomáš; Špaňhel, Jakub
  Tato práce se zabývá detekcí tramvají ve videu konvolučními neuronovými sítěmi. Jejich základní princip fungování je popsán. Je vytrénována řada různých architektur. Užitečnost výsledných modelů je následně porovnána. Výstupem je program schopný detekce tramvaje ve videu.