2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 134
 • Item
  Aktivní přípravky na bázi koji fermentace a extraktů z vzácných hub
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Živná, Kristýna; Hoová, Julie; Dzurická, Lucia
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací kultivace růstu vzácné houby korálovce ježatého na obilných substrátech za účelem následné fermentace s přídavkem vybraného zástupce mléčné bakterie. Teoretická část je zaměřena na popis vzácné houby a používaných obilných substrátů a charakterizaci jejich aktivních látek. Dále se zabývá mléčnou fermentací a její využití. V experimentální části byla optimalizována příprava obilného substrátu pro kultivaci korálovce ježatého. Jako nejvhodnější byla zvolena metoda očkování obilného substrátu tekutým myceliem v kombinaci s plotnovým. V této kombinaci nedochází k zasychání substrátu a mycelium roste rovnoměrně z obou stran substrátu. Následně bylo pomocí spektrofotometrických metod charakterizováno složení obilného substrátu s narostlým myceliem (antioxidační aktivita, sacharidy, bílkoviny). Nakonec byla provedena koji fermentace substrátu s narostlým myceliem bez a s přídavkem mléčné bakterie. Mléčná bakterie přidala výživovou hodnotu do produktu. Byly charakterizovány produkty fermentace (antioxidační aktivita, sacharidy, bílkoviny), a byla stanovena viabilita bakterií.
 • Item
  Studium host-guest systémů pro přípravu účinných pevnofázových emitorů v infračervené oblasti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Rottenberg, Vojtěch; Kratochvíl, Matouš; Smolka, Rastislav
  Cílem této bakalářské práce je sestavení stručné rešerše týkající se fluorescence v pevné fázi, vyhledání vhodných molekul pro přípravu host-guest systémů, které vykazují vysoké kvantové výtěžky pevnofázové fluorescence v infračervené oblasti, a jejich následná analýza. Tyto systémy se skládají z převládající molekuly (host), která vykazují vysoké kvantové výtěžky fluorescence, a množstevně méně zastoupené molekuly (guest), které vykazují fluorescenci v infračervené části elektromagnetického spektra. Byly zvoleny následující molekuly: (E)-N,N-difenyl-4-(2-(5'-vinyl- [1,1':4',1''-terfenyl]-2'-yl)vinyl)anilin (–V) a (E)-5'-(4-(difenylamino)styryl)-[1,1':4',1''-terfenyl]-2'- karbonitril (–CN) jako host molekuly a (E)-2-((5'-(4-(difenylamino)styryl)-[1,1':4',1''-terfenyl]-2'- yl)methylen)malononitril (–DCV) jako guest molekula. Pro analýzu vzorků byly změřeny emisní a excitační spektra pomocí fluoroforu, kvantové výtěžky pomocí integrační sféry a doba života fluorescence pomocí metody TCSPC (time-correlated single photon counting). Ze spektrálních analýz a kvantových výtěžků bylo stanoveno, že molekula (E)-5'-(4-(difenylamino)styryl)-[1,1':4',1''- terfenyl]-2'-karbonitril (označena jako –CN) je vhodnou host molekulou, (E)-2-((5'-(4- (difenylamino)styryl)-[1,1':4',1''-terfenyl]-2'-yl)methylen)malononitril není vhodnou guest molekulou a vhodnost využití molekuly (E)-N,N-difenyl-4-(2-(5'-vinyl-[1,1':4',1''-terfenyl]-2'-yl)vinyl)anilin jako host molekuly je neprůkazná.
 • Item
  Bioapatit jako archiv kontaminantů životního prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Křemečková, Pavla; Vašinová Galiová, Michaela; Doležalová Weissmannová, Helena
  Narůstající kontaminace životního prostředí se za poslední léta stává jedním z nejvíce celosvětově řešených témat. K důkladnému porozumění dopadu kontaminantů na jednotlivé složky životního prostředí může být využit i kosterní materiál, jehož hlavní minerální složka bioapatit je schopna akumulovat a uchovávat nežádoucí prvky ve své struktuře. V rámci této bakalářské práce byla studována prvková distribuce v kostech divoké zvěře pocházející jak z inkriminované, tak i kontaminací nezasažené oblasti. Pomocí metody LA-ICP-MS se podařilo detekovat prvky přirozeně se v kostech vyskytující i vybrané kontaminanty, které se v kostech zvířete ze znečištěné oblasti vyskytovaly ve vyšších obsazích. Též byly vyzkoušeny různé techniky využívané pro očištění kostí od měkkých tkání a na základě výsledků provedených experimentů bylo konstatováno, že použité techniky nemají na prvkovou distribuci v analyzovaných kostech divokých zvířat žádný vliv.
 • Item
  Vývoj obohacených bezlepkových cereálií pro zvláštní výživu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Dohnalová, Radka; Márová, Ivana; Fialová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá vývojem obohacených bezlepkových cereálií pro zvláštní výživu. Součástí obohaceného cereálního výrobku byla zpracovaná mikrobiální biomasa, buď jako lyofilizovaný prášek nebo jako extrakt, u nichž byl stanoven obsah fenolických látek, antioxidantů a bílkovin. Teoretická část obsahuje poznatky z odborné literatury o bezlepkových cereáliích, pseudocereáliích a jejich chemickém složení. Následně byl zpracován přehled o mikrořasách a kvasinkách zahrnující výčet jejich metabolitů. V rámci literární rešerše byl největší důraz kladen na zelené mikrořasy a karotenogenní kvasinky. V rámci výzkumné části byla nejprve provedena charakterizace vybraných pseudocereálií a optimalizace připravených extraktů z vybrané mikrořasy a karotenogenní kvasinky. Zvolenými pseudocereáliemi byly amaranth, pohanka a quinoa. Pro obohacení pseudocereálií byl vybrán kmen zelené mikrořasy Chlamydomonas reinhardtii a kmen karotenogenní kvasinky Cystofilobasidium macerans. V pseudocereáliích byly stanoveny sacharidy, bílkoviny, mastné kyseliny, -glukany, lepek, vitaminy, fenolické látky, flavonoidy a antioxidanty. V mikrobiální biomase byl zjištěn obsah celkových mastných kyselin, lipofilních látek, fenolických látek a celkové antioxidační aktivity. Na závěr byly připraveny směsné cereální produkty z pseudocereální mouky, mikrobiální biomasy a mikrobiálního extraktu. U zvolených extraktů byla stanovena cytotoxicita pomocí MTT testu. Bylo zjištěno, že přidáním samotné řasové biomasy nebo řasového extraktu k cereálním moukám, došlo k výraznému navýšení množství bílkovin. Díky kvasinkovému ethanolovému extraktu vzrostl obsah fenolických a antioxidačních látek v cereálních produktech.
 • Item
  Využití mikroskopie atomárních sil při morfologické a fyzikálně-chemické analýze mikrobiálních buněk a buněčných komponent
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, ) Blaňka, Ondřej; Slaninová, Eva; Smilek, Jiří
  Cílem bakalářské práce byla charakterizace bakteriálních buněk Rhodospirillum rubrum, které produkují polyhydroxyalkanotáty (PHA) a Rhodospirillum rubrum phaC bez schopnosti produkce intracelulárních granulí PHA pomocí mikroskopie atomárních sil. Dále byly touto metodou také charakterizovány izolované polyhydroxyalkanoátových granulí v jejich nativním stavu. Při přípravě vzorků, konkrétně pro fixaci bakteriálních buněk i izolovaných PHA granulí byl využit Poly-L-lysin, který byl aplikován na oplazmovaná podložní sklíčka při koncentraci 0,01 mg/ml. Testovaným hrotem byl hrot MLCT – A. První získanou charakteristikou byly topografické snímky buněk Rhodospirillum rubrum a Rhodospirillum rubrum phaC a izolovaných PHA granulí. Bakteriální buňky a PHA granule byly dále charakterizovány pomocí Youngova modulu. Pro jeho získání byla navrhnuta metoda, při které byly nejprve snímány celé buňky, respektive PHA granule, a následně bylo v případě buněk provedeno měření zaměřené na jednotlivá místa na buňce. Naměřená data byla nejprve vyhodnocena v softwaru JPK Data Processing pomocí Hertzova modelu aproximace dat. Toto vyhodnocení se ukázalo jako nespolehlivé, proto byla navrhnuta druhá metoda, při které se k vyhodnocení použily směrnice přímek získaných se strmých částí křivky „extend“. Jako spolehlivější měření bylo zvoleno měření celých buněk, protože u něj vycházely menší odchylky a byly získány informace o celém povrchu buňky či granule. Směrnice Rhodospirillum rubrum dosahovala hodnoty (4,5±1,5) nN/µm a pro Rhodospirillum rubrum phaC (14,1±4,4) nN/µm. Z toho byl potvrzen předpoklad, že buňky Rhodospirillum rubrum obsahující PHA granule vykazují rozdílnou tuhost oproti buňkám Rhodospirillum rubrum phaC bez přítomnosti PHA granulí. Směrnice pro izolované PHA granule byla stanovena (9,0±1,0) nN/µm. Při jejím porovnání se směrnicemi bakteriálních buněk vyplývá, že PHA granule vykazují tuhost, která se nachází v rozmezí mezi tuhostí Rhodospirillum rubrum a Rhodospirillum rubrum phaC.