Aktivní přípravky na bázi koji fermentace a extraktů z vzácných hub

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací kultivace růstu vzácné houby korálovce ježatého na obilných substrátech za účelem následné fermentace s přídavkem vybraného zástupce mléčné bakterie. Teoretická část je zaměřena na popis vzácné houby a používaných obilných substrátů a charakterizaci jejich aktivních látek. Dále se zabývá mléčnou fermentací a její využití. V experimentální části byla optimalizována příprava obilného substrátu pro kultivaci korálovce ježatého. Jako nejvhodnější byla zvolena metoda očkování obilného substrátu tekutým myceliem v kombinaci s plotnovým. V této kombinaci nedochází k zasychání substrátu a mycelium roste rovnoměrně z obou stran substrátu. Následně bylo pomocí spektrofotometrických metod charakterizováno složení obilného substrátu s narostlým myceliem (antioxidační aktivita, sacharidy, bílkoviny). Nakonec byla provedena koji fermentace substrátu s narostlým myceliem bez a s přídavkem mléčné bakterie. Mléčná bakterie přidala výživovou hodnotu do produktu. Byly charakterizovány produkty fermentace (antioxidační aktivita, sacharidy, bílkoviny), a byla stanovena viabilita bakterií.
This bachelor's thesis deals with the optimization of the growth of the rare species fungus of the hedgehog mushroom on cereal substrates for the purpose of the subsequent to cultivation of lactic acid bacteria. The theoretical part is focused on the description of the rare fungus species and the use of the cereals as substrate and the characterization of their active substances. It also deals with lactic fermentation and its use. In the experimental part, the preparation of the cereal substrate for the cultivation of the hedgehog mushroom was optimized. The method of inoculation of the cereals substrate with liquid mycelium in combination with plate mycelium was chosen as the most applicable. In this combination, the substrate does not dry out and grows evenly from both sides of the substrate. The composition of the cereal substrate with grown mycelium was characterized (antioxidant activity, carbohydrates, proteins). Finally, the substrate was inoculated with lactic bacteria. The lactic bacteria added nutritional value to the product. Fermentation products (antioxidant activity, carbohydrates, proteins) were characterized, and bacterial viability was analysed.
Description
Citation
ŽIVNÁ, K. Aktivní přípravky na bázi koji fermentace a extraktů z vzácných hub [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a technologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Zmínila jste, že nejvyšší počet životaschopných buněk byl stanoven v červené pšenici, protože bakterie nevykazovali aktivitu, prosím můžete toto tvrzení objasnit? Kde bylo naměřeno největší množství bakterií? Kde bylo naměřené nejvyšší množství kyseliny mléčné? Jak byla červená pšenice uchovávána? Má daný substrát vliv na růst mikroorganismů? prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. V práci jste používala mycelia, jak je možné získat plodnice? Jak se korálovec běžně pěstuje? doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. V práci jste stanovovala množství sacharidu, které vztahujete na litr, můžete to prosím objasnit? Jak byly vzorky připravovány? Jak bylo měřeno množství sacharidu? Vztahovala jste naměřené hodnoty na sušinu? Co je to sušina? Jak probíhalo sušení? Jaký je správný postup sušení? Dochází pomocí sušení k prodloužení trvanlivosti? Studentka odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO