Nízkopodlažní bytové domy v Řečkovicích

Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření nízkopodlažního objektu bytového domu v městské části Brno Řečkovice, který by sloužil pro bydlení seniorů. Pozemek, na kterém se má stavba nacházet, je v současné době hustě porostlý náletovou zelení, ve východní části pozemku je však již do budoucna počítáno s výstavbou dvou objektů. Bakalářská práce se zabývá návrhem západní části pozemku. Výsledný návrh je tvořen jedním čtyřpodlažním objektem, obsahujícím 25 samostatných bytových jednotek pro jednu až dvě osoby. Každý byt má vlastní balkón, směřující do soukromé nebo veřejné části zahrady. Mimo to jsou v objektu navrženy společné prostory a služby pro seniory. V návrhu je počítáno s vykácením náletové zeleně na pozemku a návrhem malého parku pro setkávání. Tato bakalářská práce vychází z ateliéru architektonické tvorby ze druhého ročníku.
The goal of this bachelor's thesis was to design a low-rise apartment building in Řečkovice district, Brno, which would be used for elderly housing. The land on which the building is planned to be located is currently densely overgrown with greenery, but there are two buildings planned to be built in the eastern part of the land already. The bachelor's thesis deals with the design of the western part of the land. The design consists of one four-story building containing 25 separate housing units, each for one to two residents. Each apartment has its own balcony facing either the private or the public part of the garden. In addition, social areas and other services for seniors are designed to be in the building. The design includes cutting down the overgrown vegetation on the property and designing a small park for gatherings. This bachelor's thesis is based on the studio of architectural creation from the second academic year.
Description
Citation
KAZDOVÁ, T. Nízkopodlažní bytové domy v Řečkovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Viktor Svojanovský (člen) Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Studentka představila svojí práci prezentací. Popsala základní myšlenku. Ukázala situaci širších vztahů. Popsala lokalitu, dopravní situaci, situaci místa stavby, popsala jednotlivé objekty, základní koncept. Poté se studentka přesunula k půdorysnému řešení. Popsala konstrukční systém a provozní vazby. Studentka představila objekt, jeho části sloužící službám a ubytování. Vypracovala schéma bytu. Zmínila architektonický detail. Následně ukázala řezy objektu, pohledy a vizualizace. Zdůvodnila řešení parkování a okolí objektu. Dotazy k prezentaci : Kolik je bezbariérových bytů? Studentka odpověděla: Všechny. 25. Kolik je bezbariérových parkovacích míst? 3. Není uvažováno, že ubytovaní imobilní budou mít auto. Je uvažováno parkování jen pro návštěvy a personál. Jak by jste řešila, kdyby měli imobilní auta? Studentka navrhla rozšíření parkoviště. Dotaz k řešení bytu č. 116. Studentka zmínila, že jde o zázemí správce objektu, který řešila jako byt. Komise zmínila, že by nemělo být řešeno jako byt, kvůli nedostatku proslunění. Proč jste nenazvala práci Dům s pečovatelskou službou, když jste měla zadání nízkopodlažní bytové domy? Studentka objasnila. Kde máte prostor pro umývání nádobí v Půdorysu 1.NP? Kam budete dávat zbytky jídla? Studentka odpověděla, že za posuvné dveře. Myslíte si, že prostory můžou být průchozí tak, jak to máte navrženo? Myslíte, že špinavý a čistý provoz může být spojený? Studentka zmínila, že by bylo možné oddělit posuvnými dveřmi. Komise reaguje na nevhodné řešení - prostor je třeba skutečně oddělit. Jak budete řešit odpadky? Kde budou skladovány? Studentka odpovídá - špatně. Navrhuje nevhodné řešení. Následuje čtení posudků a reakce na otázky oponenta. 1) Jakým způsobem je objekt založen? Je možné i jiné eventuální řešení? Studentka odpověděla. Předseda komise upozornil na rozdíl mezi pilotou a pasem. Zda nebyla otázka mířena spíše tímto směrem. Studentka si není jistá. Proč jste dala mezi základový pás a pilotu prostý beton? Kvůli ochraně výztuže odpověděla studentka. Myslíte, že by jste dosáhla prostým betonem pevnosti jako u pasu a pilot? Upozorňuje na nevhodnost řešení. Proč jste dala ztracené bednění na základový pas? Chtěla jsem usnadnit zateplení základu argumentuje studentka. Jaká by byla vhodnější varianta? Studentka odpověděla nejistě. 2) Jak jsou konstrukčně řešeny balkony, systém architektonického detailu - zeleně? Studentka odpověděla. Co je konstrukčním principem toho přerušení tepelného mostu? Studentka odpověděla správně. Zabývala jste se u navržení zábradlí, aby vyhovovalo normě? Vzdálenost mezi svislými profily zábradlí apod. Studentka odpověděla, že vzdálenost mezi svislými prvky je 100 mm, což je vyhovující a u detailu by bylo vhodné přidat prvky. Proč tam, kde je největší společenská činnost nejměnší světlá výška a u vyšších pater, kde se uvažuje menší provoz sv. výška vyšší? Nemělo by to být přesně obráceně? Studentka odpověděla. Jaká je orientace ke světovým stranám? Studentka odpověděla. Řešila jste stínění? Studentka odpověděla správně. Dále následovaly otázky na vysvětlení a připomínky na chybějící prvky. Následně komise přešla k výkresům. Proč jste zvolila sklon oplechování 6,8 stupňů? Jaký je minimální sklon? Studentka odpovídá špatně. Komise upozorňuje na nedostatek popisu. Můžete dávat nátěr přímo na plech? Studentka odpovídá správně. Proč nepopisujete truhlářské prvky v půdorysech? Nebylo zadáním BP. Jak je uloženo schodiště? Výplně otvorů? Studentka obecně odpovídala spíše správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO