Inovační centrum STU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Zadaním bakalárskej práce je návrh budovy inovačného centra vo vnútrobloku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Práca vychádza z architektonické štúdie predmetu AG035 Ateliérová tvorba a z konštrukčnej štúdie predmetu AG036 Komplexní projekt. Vnútroblok riešeného územia sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v tesnej blízkosti významných objektov a historického jadra mesta. Cieľom návrhu je funkčne aktivovať vnútroblok a navrhnúť objekty nového inovačného centra, vytvoriť reprezentačnú architektúru, ktorá nebude slúžiť len študentom, ale aj verejnosti a bude tieto dve sféry spojovať. Návrh obsahuje inovačné vedecké centrum s laboratóriami a edukačné, spoločenské, viacúčelové priestory spojené aj s častou pracovísk rektorátu. Základným konceptom návrhu bolo vytvoriť novú dominantu v priestore, riešenie tak vytvára otvorený priestor vo vnútroblok a vzniká množstvo funkčných voľných plôch pre študentov, učiteľov ale aj verejnosť. Navrhovaná stavba má 2 podzemné podlažia, ktoré sú zasadené do terénu a primárne slúžia pre podzemné parkovisko a jednotlivé výskumné a laboratórne priestory a 10 nadzemných podlaží v ktorých sú umiestnené hlavne priestory pre vzdelávanie, relax, študentov a verejnosť.
The assignment of the bachelor's thesis is the design of the innovation center building in the inner block of the Slovak Technical University in Bratislava. The work is based on the architectural study of the subject AG035 Architectural designe and the construction study of the subject AG036 Complex project. The inner block of the treated area is located in the Bratislava - Staré Mesto district, in close proximity to important buildings and the historical core of the city. The goal of the proposal is to functionally activate the inner block and design the objects of the new innovation center, to create a representative architecture that will not only serve students, but also the public and will connect these two spheres. The proposal includes an innovative science center with laboratories and educational, social, multi-purpose spaces connected with the rector's workplaces. The basic concept of the idea design was to create a new dominant in the space, that solution creates an open space in the inner block and creates a number of functional free areas for students, teachers and the public. The proposed building has 2 underground floors, which are set into the terrain and primarily serve as an underground parking, individual research and laboratory spaces, and 10 above-ground floors, which mainly spaces for education, relaxation, students and the public.
Description
Citation
JURKO, T. Inovační centrum STU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Viktor Svojanovský (člen) Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Student představil svoji práci formou prezentace. Představil zadání, popsal návrh a původní myšlenku. Ukázal základní koncept. Student popsal situaci místa stavby, lokalitu a následně přešel k dispozičnímu řešení a provozním vazbám. Následně představil konstrukční řešení objektu a vizualizace. Komise měla dotaz k prezentaci. Na jakém principu se otáčí podlaží, o kolik se otáčí? Jaký je konstrukční systém? Student pohotově odpověděl. Proč jste nepootočil celé podlaží? Student odpověděl, že to je problém s konstrukčního hlediska. Myslíte, že by to technicky nešlo? Nedokázal jsem to vymyslet odpověděl student. Další dotazy nebyly a přešlo se k otázkám oponenta. 1) Jakým způsobem jsou jednotlivé provozní celky dilatovány a konstrukčně zajištěny tak, aby se vzájemně neovlivňovaly? Student odpověděl. Komise se zeptala na důvod užití dilatačních trnů. Student odpověděl nejistě. 2) Jaký je systém povrchových úprav jednotlivých komponentů obvodového pláště, zejména lamel? 3) Jak je zajištěna požární bezpečnost objektu? 4) Jak jsou konstrukčně a provozně řešeny systémy TZB, zejména klimatizace? Komise se doptala, co je důležité řešit u VZT? Student zmínil zatížení, hluk, prašnost. Komise zmínila, že měla na mysli vibrace. Jak je možné vibrace řešit? Například vibrační podložkou odpověděl student. 5) Jak je řešen provoz a zejména zajištěna bezpečnost v garážích? Provoz garáží je zajišťován jen jedním vjezdem/výjezdem? Student odpověděl. Přešlo se k rozpravě nad výkresy. Z čeho je skelet - technologie? Student odpověděl klasický skelet. Komise se zeptala na technologii. Student odpověděl monolitický. Jaké známe druhy skeletu? Student odpověděl správně. Jak jste řešil hydroizolaci? Student odpověděl správně. Co máte na hydroizolaci? Kde máte skladbu? Student ukázal výpis skladeb a popsal řešení - špatně. Předseda upozornil na hrubou chybu, kdy student špatně popsal a zvolil vrstvy. Jak funguje navržený obvodový plášť? Co je tam za skladbu? Student odpověděl nejistě. Jak se říká této skladbě? Student odpověděl správně. Komise zmínila chybné napojení příček. Zmiňujete lehce demontovatelné příčky. Co tím myslíte? SDK příčky odpověděl student. Který z výtahů je evakuační? Komise upozorňuje na nevhodnost řešení a snížení šířky únikové cesty dveřmi. Kudy je vedena vzduchotechnika? Student ukázal šachty. Komisi se nezdálo řešení. Zmínili vhodnější variantu. Kde je umístěna interaktivní předstěna - architektonický detail ? Student odpověděl. Dotaz k materiálu rámu otvoru v detailu. Jaké typy skel známe? Student odpověděl nejistě. Obecně student odpovídal spíše správně a proaktivně zmínil nějaké chyby, které by bylo lepší řešit jinak.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO