2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 362
 • Item
  Bytový dům
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Juřica, Michal; Jelínek, Petr; Nespěšný, Ondřej
  Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění stavby k návrhu bytového domu na ulici Lutopecká v Kroměříži. Záměr výstavby je situován v západní části města Kroměříž, jedná se o samostatně stojící objekt o čtyřech nadzemních podlažích a jednom suterénním podlaží. Bytový dům má půdorys obdélníkového tvaru a je členěn na dvě části se samostatnými vstupy, každému vstupu náleží 15 bytových jednotek tudíž v celém objektu je navrženo celkově 30 bytových jednotek. Navrhují se byty o dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk. Podzemní podlaží je využíváno pro technické zázemí objektu a skladovací prostory pro obyvatele domu. Dům je založen na železobetonové základové desce z vodostavebního betonu. Obvodové stěny domu jsou navrženy kombinací železobetonových monolitických stěn a vyzdívek z keramických tvárnic. Nosné vodorovné konstrukce jsou z železobetonových monolitických desek. Celý objekt je zastřešen plochou střechou s extenzivní vegetací. Dům je opláštěn kontaktním zateplovacím systémem ETICS s minerální vatou. Součástí práce bylo též zpracování základního posouzení stavební fyziky a požárně bezpečnostního řešení objektu. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout budovu s téměř nulovou spotřebou energie s vhodně vyřešenou dispozicí.
 • Item
  Generel bezbariérových tras ve městě Jihlava
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Navrátil, Jan; Matuszková, Radka; Radimský, Michal
  Tato práce se zabývá vypracováním generelu bezbariérových úprav jednotlivých tras ve městě Jihlava. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a jsou v ní popsány prvky a požadavky pro bezbariérové užívání pozemních komunikací. Druhá část je praktická a jsou v ní vytvořeny návrhy na zkvalitnění tras z hlediska bezbariérovosti. V této části jsou také analyzovány povrchy, sklony a stávající úpravy jednotlivých tras.
 • Item
  Vliv dávkování R-materiálu za studena na výslednou teplotu asfaltové směsi
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Bocák, Tomáš; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
  Cílem bakalářské práce je, v laboratorních podmínkách, simulovat vliv dávkování studeného R-materiálu do horké směsi kameniva. V teoretické části budou popsány možnosti dávkování R-materiálu při výrobě asfaltové směsi, společně se zásadami při návrhu nové asfaltové směsi. V praktické části bude mnou navrženým postupem, studený podíl kameniva míchán s horkým podílem kameniva. Výsledkem měření budou výsledné teploty směsi kameniva a jejich vzájemné porovnání.
 • Item
  Urbanistická studie modernizace úseku Olomouc Nová Ulice - Olomouc Řepčín
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Krobot, Filip; Říha, Tomáš; Seelmann, Herbert
  Cílem této práce je vypracování urbanistické studie modernizace úseku Olomouc Nová Ulice – Olomouc Řepčín v kontextu komplexního urbanistického řešení. Respektive vyhledání, rizikových a problematických míst po stránce urbanistické i dopravní, vyhledání návazností na dopravu města (MHD, P+R, pěší). Prozkoumání a vyhodnocení možných úprav těchto návazností. Dále prozkoumat možnost optimalizace koleje a rychlosti vlaku úpravou GPK, zastávek, přejezdů, přechodů apod. Následné zhodnocení proveditelnosti těchto úprav.
 • Item
  Novostavba bytového domu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Obozhenyuk, Darya; Kolář, Radim; Kolářová, Eva
  Hlavním zaměřením bakalářské práce bylo vypracování kompletní projektové dokumentace pro bytový dům, který splňuje náročné požadavky na energetickou účinnost. Stavba se nachází na okraji obce Ivančice a je umístěna na pozemku s parcelním číslem900/1. Stavba má nepravidelný obdélníkový tvar. Bytový dům disponuje dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. V podzemním podlaží se nacházejí různé sklepní prostory, garáže a technická místnost. První a druhé nadzemní podlaží zahrnuje celkem osm bytových jednotek, čtyři bytu 3+kk a čtyři bytu 2+kk. Základy jsou z monolitických pasů z prostého betonu. Konstrukce podzemního podlaží je zhotovena z monolitického železobetonu, zatímco ostatní obvodové stěny jsou vyrobeny z keramických tvárnic HELUZ. Pro zvýšení tepelné izolace bylo použito kontaktní zateplení z desek z expandovaného polystyrenu (EPS) a stropy jsou vyrobeny z železobetonu. Střecha je navržena jako plochá. Pro snadný a pohodlný přístup mezi podlažími je v bytovém domě instalován výtah. Schodiště je provedeno jako monolitická železobetonová deska.